Notulen wijkraad 8 juli 2019

 • Aanwezig: Dick Smit, Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag); Te gast: Mirjam Touw, Marianne Mathijssen; Afwezig: Annette Schild
 1. Opening en mededelingen
 • Jan Teitsma komt iets later.
 1. Informatie-uitwisseling
 • Buurtzorg: Mirjam Touw heeft het plan acht weken wekelijks een doe-activiteit te organiseren voor ouderen in de wijk. Het gaat om wijkverhalen opschrijven (boekje), foto’s maken, muziek, een expositie organiseren, etc.. Het doel is dat ouderen (die niet bekend zijn vanuit het buurtnetwerk) elkaar beter leren kennen en daarna ook contact blijven houden. Het plan moet nog worden uitgewerkt. Jan T. helpt Mirjam met een begroting en de subsidie aanvraag.
 • “Meldingen Gemeente/Wijkagent”: Afgelopen maand waren er 75 meldingen. Het aantal lijkt stabiel met wat opvallende verschuivingen (bijv. fietsendiefstal). Op iets langere termijn willen we analyseren of hierin een patroon valt te ontdekken.
 • Zie mail en verslagen voor overige.
 1. Notulen en actielijst
 • Notulen 3 juni:
 • Actielijst:
  • Fietsparkeren Raaks: We hebben tot dusver geen antwoord gehad, van de gemeente, op het verzoek (fout) fietsparkeren in de APV op te nemen. Jan vraagt het opnieuw.
 • 4. Wijkraad
 • Oudereninloop: Marianne licht toe. Er heeft zich iemand aangemeld buiten de wijk. Er zijn nu wekelijks circa 8 personen. Marianne is met Femke in gesprek met de gemeente voor verbetering van de ingang (rijplaat of aanpassing van de stoep) vanuit de WMO.
 • Gebruik Wijkgebouw: Dick heeft een overzicht gemaakt van het huidige structurele gebruik. We zorgen dat dit actueel blijft. Incidenteel gebruik met elkaar afstemmen buiten dit overzicht.
 • Financiën: Nadat het eerder dit jaar iets negatiever uitzag zijn de uitgaven en inkomsten nu vrijwel conform de begroting.
 • Picknick Nieuwe Kerksplein: Het was 29 juni een daverend succes met ca. 140 aanwezigen. Door het heerlijke weer ging het ‘s avonds nog lang door. Financieel moet het nog worden afgerond.  Jan T zal de subsidieverantwoording snel (voor zijn vakantie) afstemmen met Annette.
 • Evaluatie Huishoudelijk regelement: Schuiven we door naar de volgende keer.
 • Volgende wijkraad: 9 september.

 

 • 5. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden/portefeuilles
 • Koffie- en inloopuurtje: donderdag 11-7. Annette zal er bij zijn.
 • Burennetwerk: Er is een flyer verspreid. Door afwezigheid van Annette geen nieuws. Komt volgende keer terug op de agenda.
 • Blowverbod in de wijk?: De afgelopen week binnen gekomen reacties (ruim 40) en de vele meldingen van overlast afgelopen jaren; variërend van intimidatie tot aanhoudend dagelijks plastic buisjes in de straten maken dat we dit punt gaan bespreken met ambtenaren tijdens het e.v. kwartaaloverleg.
 • Verkeersvisie: De metingen worden inmiddels uitgevoerd. A.s. vrijdag 12-7 overleg van de klankbordgroep met de onderzoekers en woensdag 10-7 met Robbert Berkhout. Inmiddels is de werkgroep “Verkeersvisie” versterkt met nieuwe leden.
 • Energie Transitie/Duurzaamheid Centrum Wijkraden: De werkgroep start dinsdag 9-7 met ca. 10 personen. Het is een kennismaking/oriëntatie; de doelen moeten nog worden gesteld.
 • Hotelplannen Prins Hendrikstraat en Wilhelminastraat: 12 juni is er een, goed bezochte, themavond geweest van de wijkraad Binnenstad over toerisme. Centrumbewoners ondervinden toenemend overlast. Ook omdat van beleid maken tot beleid uitvoeren nog een lange periode zit was de algemene opinie bij bewoners dat er een rem op moet komen.
 • Wijkgebouw: Stucwerk is gerepareerd. Later mogelijk nog witten. Glasschade wordt opnieuw gemeld. CV, trap en verlichting en stofzuiger worden nagekeken.
 • 6 . Rondvraag: 
 • “WhatsApp Buurtpreventie bordjes”? Deze bordjes hangen er op verzoek van bewoners. Het is aan bewoners zelf ook een WhatsApp groep te onderhouden.