Aanwezig:            Dick Smit (voorzitter), Wout Vogelesang (secretaris), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan-Willem Stoop (wijkraadslid, notulist mei), Ferdinand Pronk (wijkraadslid), Jan Teitsma (penningmeester), Els Clement (projectlid), José Boele (projectlid), Hans Zeulevoet (wijkbewoner)

Afwezig       :         Jan Luys (wijkraadslid), Elena Nastase (wijkraadslid)

 

 

 1. 1. Opening

 

Dick opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

Bert las de notulen van maart na en zag, dat Wout binnen het DB bereid is het vice-voorzitterschap op zich te nemen. Bert geeft aan dat dit, volgens hem, niet volgens ons reglement is verlopen. Dick geeft aan dat het zo binnen het DB (waar de wijkraad drie leden in heeft afgevaardigd) is besloten. Bert geeft aan dat dit in de wijkraad plaats had moeten vinden.

Bert en Dick zoeken uit wat de te nemen route is.

 

 1. Informatie-uitwisseling

 

Door wijkagent (via Wout) en projectgroepleden -> Vervalt aangezien Michiel op vakantie is. Wout geeft aan dat hij vernomen heeft dat er vorige week politie op het NK-plein is geweest. Michiel heeft aangegeven dit te bespreken als hij terug is.

 

Info vanuit B&W, raadscommissies en Raad (via Ferdinand)

José geeft aan:

Er worden binnenkort opnieuw plannen voor fietsplekken in o.a. de vm V&D besproken in commissie beheer (CB). Dit zijn echter oude plannen, maar recentelijk geaccordeerd door B&W. José geeft aan dat als dit onderwerp besproken wordt in CB, het verstandig is dat zij of iemand anders van WerkGroep (WG) fietsparkeren aanwezig is omdat de complete historie bekend is. Dick geeft aan dat dit onderwerp voor de juni vergadering geagendeerd wordt, en Dick vraagt aan Jan Luys of hij eea wil voorbereiden.

 

Ferdinand geeft aan dat de highlights waren:

 1. Het project Houtplein – plein gaat op de schop.
 2. Fietsplan bij Raaks fase III, José geeft aan dat dit door de crisis in de koelkast is gezet en nu weer opgepakt wordt met nieuwbouw en fietskelder.

 

Mededelingen DB (dagelijks bestuur)

 1. Dick: van Ymere bericht gekregen dat er midden 2017 een huurverhoging wordt doorgevoerd
 2. Dick: Volgens meerdere bewoners was de afsluiting van de wijk op Koningsdag een succes.

 

 1. Notulen van 10 april 2017

Punt 4 Ferdinand vraagt of het Project wijkverhalen een planning kent. Dick geeft aan dat Elena dit zal uitwerken in haar projectplan.

Punt 4 Jochem Koetsveld blijkt nog een sleutel te hebben, hier kijkt Wout nog naar.

Verder, akkoord.

 

 

Actielijst:

Is doorgenomen en aangepast: Jan T geeft aan dat punt subsidies nog uitgesteld moet worden, wachtend op ‘Helder speelveld’. Ferdinand geeft aan dat het communicatieplan naar juni kan

Wout zal binnenkort naar het deurslot kijken.

 

 1. Wijkraad
 2. Taakverdeling 2017 herijken (cf bijlage)
  Verdeling in portefeuilles is akkoord, doel is twee leden per portefeuille. Met een gelijkwaardige rol.
  Tijdens de bespreking ontstond het volgende beeld:
  Verkeer: Jan Luys, Elena Nastase (zal Dick checken) José Boele wil ook graag, maar zonder Stedelijke Distributie.
  Evenementen: Els Clement, Bert Gijrath
  Financiën: Jan Teitsma
  Openbare Ruimte / Groen: (Wijkvisie weg, als los project): Dick Smit, Jan-Willem Stoop
  Veiligheid & Overlast: Bert Gijrath, Wout Vogelesang
  Sociale Aspecten: Bert Gijrath, Elena Natase (gaat Dick na)
  Externe Contacten, communicatie, woordvoering: Dick Smit, Ferdinand Pronk
  Binnenblad: Ferdinand Pronk
  Bestemmingplan (project): Jan Luys, Ferdinand Pronk
  Wijkvisie (project): Dick Smit, Ferdinand Pronk

Wijkverhalen (project): Elena Nastase
Webmaster: Jan-Willem Stoop

Per direct activeren en in WR vergadering juni beslissen. Regelmatig herijken en elkaar goed op de hoogte houden.

 

 1. Jaarplan 2017 (zie bijlage) ; bespreken en verdelen van uitwerking items.Dick geeft aan dat het jaarplan inmiddels op de website staat en dat onderstaande punten besproken dienen te worden.

 

 1. Wijkschouw maandag 15 mei 19:30 uur start. Route, aangeleverde suggesties, verslaglegging, foto’s, koffie 

  Ferdinand: Wijkschouw is volgende week op 15 mei, er is een enquête verstuurd welke ruim 30 reacties heeft opgeleverd. Ferdinand heeft een route door de wijk gemaakt met 16 plekken door alle suggesties. Twee groepen worden gevormd, Gedempte Raamgracht is scheidslijn qua werkgebied. 2 WR leden per groep, 1 voor notulen, 1 foto. Er komen 3 deskundigen van Gemeente & Spaarnelanden. Er wordt deze week een mail opgesteld voor alle deelnemers.Hans neemt ook deel en heeft nog een aantal ideen welke hij aangeeft tijdens wandeling: oa meer 30km borden, sommige verkeersborden niet zichtbaar (door bijvoorbeeld bomen), beweegbare palen hebben een opgehoogd middendeel wat potentieel gevaar oplevert (struikelgevaar): voorbeeld hoe het wel moet op de hoek Jansstraat / Riviervischmarkt. In Lange Lakenstraat zelf kaarslantaarns opgehangen.

  Hans heeft ook een vraag over groensubsidie waarvoor Dick een aparte afspraak met Hans zal maken.

 

 1. Startbijeenkomst opstellen wijkvisie
  De vraag is: zijn er voldoende wijkbewoners bereid voor een startbijeenkomst. Hier zijn 9 aanmeldingen uit gekomen, dus startbijeenkomst wordt opgezet op 29 mei bij Ferdinand thuis. Na de startbijeenkomst bezien of het project levensvatbaar is.

 

 • Evaluatie koffie-uurtje; gaan we er mee door?
  Heeft twee keer plaats gevonden. Ferdinand geeft aan dat het nuttig is om nog 2 keer met een langere tussentijd een sessie te organiseren en daarna opnieuw te evalueren.

Ieder stemt in.

 

 1. Wijkborrel, kostentoedeling
  De kosten van de laatste kerst(wijk)borrel waren rond de 700 euro, wat teveel is om vaker plaats te laten vinden. De wens om dit vaker te doen is er, maar dan met een andere kostenstructuur. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage van aanwezigen. Dick geeft aan dat het een mogelijkheid is om tegen de zomer een borrel te organiseren met consumpties voor eigen rekening. De wijkraad kan een zeer beperkte donatie doen. Exacte mogelijkheden worden onderzocht.

 

 1. Afgewezen bezwaar P-referendum; bespreken opties t.a.v. een vervolg
  Alle relevante documenten zijn te vinden op Google Drive …./projecten/parkeren
   

  De wijkraad is van mening dat het besluit van de raad van december beter is dan de huidige situatie. En dat een uitslag van referendum dit niet persé zal zijn. Daarom is er een bezwaar ingediend tegen het voorlopige referendum, wat is afgewezen.

Discussie over verschillende opties volgt.

Dick vraagt toestemming aan de WR om wederom een bezwaarschrift tegen het definitieve referendum in te dienen icm een spoedprocedure bij de rechtbank. Het beroep bij de rechtbank nav het eerste (ongegronde) bezwaarschrift volgt dan later als dit nodig zou zijn.

De aanwezige WR leden gaan unaniem akkoord.

We dienen dit goed te communiceren naar de wijkbewoners.

Ook kan de wijkraad (nog enkele dagen) subsidie aanvragen om een camapgne mbt het referendum te organiseren richting de wijk(en) te communiceren. Het standpunt van de wijkraad is of om een neutrale campagne (ga niet stemmen) of een Ja campagne (laat het besluit  uit december doorgaan) te voeren, met een zeer goede uitleg wat de situatie is. We neigen naar een ja-campagne.

We overleggen over een eventuele campagne met de andere twee centrumwijkraden en komen er op terug.

 

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden

 

AirBnB, gesprek met wethouder op 29/05

Uitnodiging wethouder J. Botter (7 juni) met besturen van centrumwijkraden, een afvaardiging gaat hier naar toe.

Vijfhoek Kunstroute in wijkgebouw 12, 13, & 14 mei.

 

Bingo dit jaar?

Els: Els geeft aan nog geen mogelijkheid voor de Bingo te zien. De gemeente heeft hiervoor een subsidieaanvraag afgewezen. Maar, na de uitvoering van het zgn. ‘helder speelveld’ zal er een subsidie mogelijkheid beschikbaar komen voor dit soort initiatieven. Aangezien dit er nu nog niet is, wordt de aanvraag nu afgewezen. Maar Els geeft aan dat de bingo een oorsprong heeft in het feit dat mensen uit hun isolement gehaald kunnen worden, maar in Binnensteeds zijn inmiddels een flink aantal initiatieven en activiteiten welke dit doel dienen. De vraag is of de Bingo hier dan niet voor afgeschaft moet worden.

Er zijn verschillende opties welke we in de juni vergadering zullen bespreken mbt de Bingo.

 

                 

 1. Rondvraag en sluiting

 

José: de ingang van het Gangolfplein (bewonersparkeren), is vanuit de MABROUK kant een stukje tegen het verkeer in. José is aangesproken door handhaving (op straffe van boete).

Dick heeft aan dat José met voldoende draagvlak van bewoners en belanghebbenden een aanvraag zou kunnen indienen bij B&W voor wijziging van de verkeerssituatie.

 

De vergadering wordt onder dankzegging voor ieders inbreng door Dick om 21.15 uur gesloten.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 12 juni 2017 om 19.00 uur

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.