Verslag vergadering wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen 8 oktober 2018

Aanwezig:, Bert Gijrath, Jan Teitsma, Dick Smit, Annette Schild, Alie en Henk van der Linden (bewoners).

Afwezig na afmelding: wijkagent Mustafa Karademir, Ferdinand Pronk, Marlies Dingenouts. Jeanine van der Sanden, Elena Nastase.

Opening en mededelingen 

Besloten wordt eerst een openbaar gedeelte van wijkraad vergadering te houden en daarna i.v.m. interne zaken een besloten deel.

 Bovenruimte wijkgebouw

De bovenruimte van het wijkgebouw heeft waarschijnlijk per 1 januari een nieuwe gebruiker (iemand die cognitieve therapie gaat geven). In eerste instantie een jaar met de mogelijkheid tot verlenging,

AED

Bewoners Alie en Henk vragen of het mogelijk is cursussen te geven voor het AED apparaat. Idee is om dit via de wijkraad te doen. Echter kan niet in het wijkgebouw (te klein). Vraag aan wijkraad om te coördineren iets te organiseren. We komen er op terug.

Coffeeshop

Wim Eppinga (de veiligheidsmanager) is gevraagd wanneer er weer een volgend kwartaaloverleg mbt de coffeeshop zal zijn en een vervolg nav het gesprek met de burgemeester in de Nieuwe Kerk van afgelopen januari. Dick gaat Wim nogmaals benaderen en informeert Ali en Henk.

Liander

De gemeente heeft dispuut met Liander aangaande de uitvoering van werkzaamheden en de opslag in de wijk. Zodra er nieuws is, worden we op de hoogte gesteld.

 Informatie-uitwisseling 

  • Wijkagent: Er zijn geen meldingen van wijkagent m.b.t. overlast, misdrijven etc.
  • Bezoekersregeling parkeren: de wijkraad besluit na te gaan of een juridische aanpak steekhoudend zal zijn.
  • Verkeersvisie; 25 oktober is er een informatieve bijeenkomst in restaurant de Wandelaar voor alle direct omwonenden m.b.t. het verkeersmaatregelen rondom het Nieuwe Kerksplein.
  • Viskiosk bij Stadsschouwburg; deze moet weg van de gemeente maar er komen veel adhesie betuigingen voor permanente handhaving van de kiosk. Circa 2300 handtekeningen zijn al opgehaald. De wijkraad steunt deze actie vanzelfsprekend.
  • Verhalenboek; Idee is om het verhalenboek als thema te behandelen voor het tweede gedeelte van de jaarvergadering. Verder gaat de aangevraagde subsidie bij de Ruigrok Stichting niet door. Er zal nu nog voor dit gedeelte sponsorgeld gevraagd moeten worden. Elena komt de volgende vergadering met een voorstel.
  • Exploitatie: de Wijkraadskostensubsidie gaat in zijn geheel opgemaakt worden, met een klein verwacht tekort. Bert vraagt nog ideeën voor een nieuwe prullenbak.
  • Wijkdiner: Annette licht haar voorstel nader toe. De begroting wordt toegelicht door Jan. Dankzij de subsidie van de gemeente ad 2.100 euro kan de prijs van een couvert vastgesteld worden voor een prijs van 22,50 euro.  Er volgen enige aanpassingen op de begroting. Er gaan enkele uitnodigingen uit. Annette werkt haar voorstel verder uit.

Notulen vorige vergadering 

  • Concept-verslag 10-09-2018: akkoord.
  • Concept-actielijst (zie bijlage): akkoord. Punt Jan: inboedel verzekering. De WA is geregeld via een vrijwilligersverzekering via de gemeente.

Rondvraag en sluiting.

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.

Volgende vergadering  maandag 12 november  19.00 uur