Notulen wijkraad 9 december 2019

Aanwezig: Annette Schild, Dick Smit, Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag), Jenne Olijve (aspirant-lid)

 1. Opening en mededelingen
 • Bert Gijrath: De wijkraad staat stil bij zijn plotselinge overlijden. Bert is jarenlang, en tot begin dit jaar, wijkraadslid geweest. Dick zal de condoléances overbrengen naar Nelleke en hem ook op de website gedenken.
 • 30 km/uur: Actiegroep Buskruit maakt zich sterk voor max. 30 km/uur o.a. in het gehele Centrum. De wijkraad ondersteunt dit voornemen als dit concreet aan de orde is.
 • I-zoof: Dick heeft gesproken met Robert Oosting (directeur Spaarnelanden). Op 11-12 is er een evaluatiebijeenkomst. Inzet is dat er komend jaar ook in onze wijk I-zoof auto’s komen.
 1. Informatie uitwisseling
 • Meldingen van incidenten in de wijk (door de wijkagent); door drukte nog niet binnen.
 • Ingekomen post: Diverse stukken, zie je mail.
 1. Notulen en Actielijst
 • Notulen 11 november:
 • Actielijst (zie ook overige punten):
  • Gesprek met de hulpdiensten is op 12-12
  • Filmbeelden/banden zijn gedigitaliseerd en moeten nog worden nabewerkt. Jan G krijgt Dvd’s van Annette Janssen.
 1. Wijkraad
 • Wijkdiner: Wederom zeer succesvol. Behoorlijk wat ingekomen feedback (dank daarvoor!) betroffen de muziek. Annette en Jenne gaan deze reacties nalopen en in februari hierop terug. In het jaarplan nemen we voortaan op wanneer we starten met de voorbereiding van evenementen, subsidies aanvragen, etc.
 • Jaarvergadering: 12 januari. Een concept-presentatie voor het (ultrakorte) formele wijkraadsdeel is gereed. Het hoofdonderwerp “Verkeer; uitwerking verkeersvisie” door Gemeente/Mobycon is nu definitief. Hierover is 17/12 nog afstemming. In Binnenblad komt een Flyer (met dank aan o.a. Jan Vesters). Jan T zal de nodige acties t.a.v. zijn aandeel z.s.m. afronden i.v.m. de sheets.
 • Financiën: We staan in de prognose op een klein tekort voor 2019. Verantwoording, kascie, etc. nog afronden t.b.v. jaarvergadering en afrekening. Tevens zal Jan T snel de subsidieaanvraag 2020 indienen.
 • WiFi-tracking: We hebben vragen gesteld aan de gemeente (college) en het bestuur van de BIZ.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden
 • Gebruik wijkgebouw: Jan G gaat deze in een digitale agenda opnemen.
 • Koffie en inloopuurtje: Gaan we in januari inplannen.
 • The Lounge: Zie de nieuwsberichten.
 • Verkeersvisie onderzoek: Er is een aangepaste planning. Er is circa 3 maanden vertraging.
 • Energietransitie: Op 12/11 is er een informatiesessie geweest over Waterstof. In de Burgwalbuurt komt 12-2 een beknopte infosessie voor bewoners. Die gaan (Maarten en Jan G o.a.) Er is ook steun voor een energiemarkt.
 • Wijkgebouw: Actiepunten voor onze huismeester staan nog open. Begin dit jaar gaan we het gebouw opruimen.
 • Buurtmus, CMG, OCC: Dick meldt de laatste stand van zaken.
 • De projectgroep Stedelijke Distributie bezint zich op haar taken in 2020.
 1. Rondvraag: Annette vraagt Pieter voor muziek bij de jaarvergadering

Volgende wijkraad:  13 januari 2020