Notulen wijkraad 9 maart 2020

Aanwezig: Annette Schild, Dick Smit, Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag) en Jenne Olijve

Gasten: Hans Kamerling (Wijkraad Belangen Organisatie, wijkraad Vondelkwartier) en Piet de Vries (lokale democratie)

 1. Opening en mededelingen
 • Lokale Democratie: Hans Kamerling en Piet de Vries lichten toe helderheid te willen bij de gemeente over de positie van wijkraden. Aanleidingen zijn o.a. minder wijkraden en minder budget. Hun veronderstelling is dat “wijkraden verdwijnen”. Ze pleiten voor een onderzoek onder zowel bewoners (draagvlak) als de houding van de gemeente (bestuursstijl). Hieruit kunnen mogelijk aanbevelingen komen. Wij zullen ons hierop beraden n.a.v. de ontvangen stukken en zijn ook zelf bezig met onderzoek naar alternatieven zoals loskoppeling van de gemeente middels een coöperatie.
 • Agenda: Annette heeft enige vragen over de stukken (en die van de vorige keer). Zie “Evaluatie Wijkdiner” en “Pleinpicknick”.
 1. Informatie uitwisseling
 • Meldingen van incidenten: Dit keer valt op dat ca. 25% van alle incidenten betrekking hebben op overspannen of verwarde personen.
 • WIFI-tracking: Burgemeester Wienen is ermee bezig. Maar we hebben nog steeds geen of onvoldoende antwoord op onze schriftelijke vragen.
 • Verruiming Horeca openingstijden: Er is ingesproken namens de Centrumwijkraden in de “Raadscommissie Bestuur” (Maarten Kleinman). Ons uitgangspunt is geen toename van overlast en voldoende handhaving, die momenteel tekort schiet.
 1. Notulen en Actielijst
 • Notulen 10 februari 2020:
 • Actielijst: (zie lijst). Een aantal punten is afgedaan i.h.b. wat betreft het wijkraadsgebouw. Jenne deelt mee dat we als huurder sommige dingen zelf moeten doen (vochtplekken, vlizotrap). Het opruimen van de zolder loopt nog.
 1. Wijkraad
 • Evaluatie wijkdiner 2019: De feedback van gasten (muziek, eten, ontvangst, etc.) zijn besproken en zullen aangepast meegenomen worden in de voorbereiding van het wijkdiner 2020. De suggestie wordt ook gedaan om tafels beschikbaar te stellen voor “speeddaten/rouleren” en twee dagen van te voren het menu rond te mailen.  
 • Financiën: Verschil van inzicht met de gemeente over de afrekening 2019. Jan T heeft het uitgezocht; de gemeente geeft aan het niet goed gezien te hebben. Er staan enkele actiepunten open bij Jan T (zie actielijst). Dick heeft overleg gehad met een wijkbewoner over een mogelijke wijkcoöperatie c.a. en komt later met een voorstel.
 • Draaiboek Evenementen (template). De “template”, die het Huishoudelijk Reglement volgt, wordt besproken. De template dient als voorbeeld. Annette en Jenne komen gezamenlijk met een nadere uitwerking voor de volgende vergadering.
 • Draaiboek “Pleinpicknick”: Voorstel wordt besproken. Opgemerkt wordt dat de taken van de wijkraad ontbreken (besluitvorming, verantwoording, etc., zie ook de template). Volgende vergadering opnieuw aan de orde via een voorstel van Jenne en Annette.
 • Wijkborrel: Jenne heeft een verkennend gesprek gehad met “De Wandelaar” en gaat een draaiboekje opstellen voor de volgende vergadering. We gaan vooralsnog uit van een datum in mei met max. 100 personen.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden
 • Koffie en inloopuurtje: Helaas was er de laatste keer maar 1 persoon aanwezig.
 • The Lounge: Zoeken naar alternatieve locatie (in Schalkwijk) gaat door.
 • Verkeersvisie; Er is discussie over de keuze van het voorkeurscenario. De onderzoekers lopen uit de planning en houden vast aan een korte termijn (2022) scenario. Naast een andere voorkeur in de wijk leeft er in de wijk ook nog een ander scenario. De wijkraad bespreekt 12/3 de gang van zaken in de werkgroep verkeer, het alternatieve scenario en het opzetten van een enquête.
 • Hotel ontwikkelingen: Over het nieuwe hotelplan plan voor de Prins Hendrikstraat (De “Prins Hendrik Hof”) loopt momenteel een enquête. Zodra die is afgerond wordt de uitslag gedeeld met de ontwikkelaar en de gemeente.
 • Energietransitie: De infosessie in de Burgwal op 12-2 is goed bezocht. De wijkraad Binnenstad pakt een vervolgsessie op.
 • Overleg Centrumwijkraden: Dick koppelt terug.
 • Centrum Management Groep: Geen nieuws.
 • Operationeel Overleg Centrum: Jenne gaat met Dick mee de komende vergadering.
 • Stedelijke Distributie: Geen nieuws.
 • Kindercorso Hortusplein: vindt plaats op 25/4 .
 1. Rondvraag:
 • Jan G: hebben we iets gehoord over de meeting van IZOOF bij “Laat Bloeien” (4/3). Jan vraagt het na.                

Volgende wijkraad:  6 april 2020 (verschoven i.v.m. Pasen).

Opmerking

De vergaderingen van de wijkraad in de periode april t/m augustus vonden i.v.m. de coronapandemie niet fysiek plaats. Wijkraadsleden hadden met elkaar contact via de telefoon, de mail of via gesprekken. Het contact met de wijkbewoners vond plaats via de website (social media), de mail of via de digitale nieuwsbrief. Het overleg in diezelfde periode met de gemeente, de centrumwijkraden en andere partners in het centrum vond ook plaats langs de niet-fysieke weg.