Aanwezig: Elena Nastase (lid), Annette Schild (aspirant-lid) en Dick Smit (lid, voorzitter)

Afwezig m.k.: Bert Gijrath, Wout Vogelesang, Jan Teitsma, Ferdinand Pronk, Corrie Hop, Jan Luijs, José Boele

(er zijn niet voldoende leden van de wijkraad aanwezig om besluiten te nemen)

Opening

  1. Dick heet een ieder welkom.

Mededelingen

  1. Er is geen informatie (tweede achtereenvolgende keer) ontvangen van de wijkagent.

De secretaris van de wijkraad Binnenstad heeft een voorstel gestuurd m.b.t. het uitwerken van de speerpunten van de centrumwijkraden met het oog op de raadsverkiezingen.

Bij het overleg over overlast door bezoekers van de coffeeshop in de buurt zijn de uitbaters van de coffeeshop morgen niet aanwezig. Zij hebben geen vertrouwen in de voorzitter van de wijkraad. Het Haarlems Dagblad schuift aan en Ferdinand zal (afwezige) Bert vervangen.

Verslag en actielijst

  1. Het verslag van 11 september 2017 wordt goedgekeurd evenals de actielijst van die keer. Met dank aan Ferdinand.

Wijkraad

  1. De stand van zaken m.b.t. AirBnB wordt besproken. De centrumwijkraden hebben gereageerd op de recent ontvangen brief van de wethouder en betreuren het dat er bij illegale situaties nog steeds geen sancties zijn opgelegd. De brief wordt binnenkort besproken in een Raadscommissie.

De website van de wijkraad gaat een andere lay-out krijgen en we stappen over naar een andere provider. Elena en Annette willen dat proces volgen en de wijkraad zal per vergadering worden bijgepraat door Ferdinand. Overstappen en een nieuwe lay-out worden voorzien in 2018. Mogelijk krijgen we externe IT-ondersteuning.

Ferdinand heeft n.a.v. de eerdere besprekingen een communicatieplan uitgewerkt. De aanwezigen stemmen in met het voorstel.

De aanwezigen stemmen in met de door Jan Teitsma opgestelde termijnkalender van de wijkraad.

Jan Teitsma heeft een prognose van de financiën (einde 2017) opgesteld. De aanwezigen nemen kennis van de prognose.

De datum van de jaarvergadering 2017 gecombineerd met een nieuwjaarsreceptie wordt door de aanwezigen bepaald op zondag 14 januari 2018. Diverse locaties zullen om een offerte worden gevraagd. Suggesties voor het inhoudelijk deel worden besproken. Jan Teitsma neemt de financiële verantwoording op zich (en nodigt de nieuwe kascommissie uit voor een kennismaking) en Wout stelt het concept-jaarverslag en het schema van uit- en aantreden op. Ferdinand zal het huishoudelijk deel vormgeven. In november bespreken we de uitwerking van deze jaarvergadering.

Informatie-uitwisseling

  1. Elena onderzoekt mogelijkheden van een wijkborrel in december en komt later met een voorstel.

De eerstvolgende wijkschouw vindt plaats op zaterdag 4 november van 11-12 uur. Dick zal e.e.a. coördineren.

De centrumwijkraden hebben met diverse partners uit de stad een brief gezonden aan het college met diverse voorstellen om de stad beter bereikbaar te krijgen.

Er zijn nu ruim 50 aanmeldingen binnen voor het wijkdiner op 27 november. Diverse oproepen tot hulp zullen worden verspreid. Op 19 oktober steken we een flyer in bij het Binnenblad. Annette biedt aan de avond te coördineren. Els en Dick ondersteunen bij de voorbereidingen.

Dick meldt de stand van zaken m.b.t. het nieuwe subsidiestelsel “Helder Speelveld”. Het college hoopt in deze herfst het voorstel te bekrachtigen. De wijkraad kent het conceptvoorstel en mag dit nog van opmerkingen voorzien.

Dick meldt de laatst gehouden bijeenkomst van de werkgroep wijkvisie terug. Mogelijk kan daar (een deel van) het inhoudelijk deel van de jaarvergadering mee worden ingevuld.

De vier centrumwijkraden hebben een bijdrage ingeleverd aan het op te stellen convenant Binnenstad.

De werkgroep Fietsparkeren heeft voorstellen ingediend bij de politieke partijen. Deze avond is José politieke fracties aan het bezoeken om deze voorstellen toe te lichten.

De wijkraad heeft een brief aan de wethouder gezonden m.b.t. de onveilige verkeerssituatie in de Keizerstraat/Barrevoetestraat. De brief staat op de agenda van de raadscommissie Beheer.

Dick meldt een nieuw initiatief van Wijk-op-Groen in de Zuiderstraat. Jelle Fekkes (landschapsarchitect) gaat daar ondersteunen en Annette is bereid aan te schuiven bij de eerste bijeenkomst.

Een afvaardiging van de wijkraad heeft een laatste overleg gehad met ambtenaren m.b.t. het concept-bestemmingsplan Vijfhoek. Eind oktober zal dit worden geagendeerd t.b.v. B&W.

Els is door de gemeente benaderd dat er zeer waarschijnlijk geld beschikbaar komt voor de Bingo van medio december. Zij dient enkele administratieve zaken af te wikkelen. Wordt vervolgd.

 

De volgende vergadering komt in elk geval op de agenda:

Mandaat Binnenblad

Uitwerking jaarvergadering

Evaluatie huishoudelijk reglement

 

Rondvraag en sluiting

Dick sluit de vergadering.