Notulen wijkraad 9 september 2019

Aanwezig: Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag),

Te gast: Maarten Kleinman (o.a. energietransitie), Bert Gijrath

Afwezig: Annette Schild, Dick Smit

 1. Opening en mededelingen
 • Dick en Annette zijn met vakantie.
 • Er is geen verslag van bij de politie gemelde incidenten in de wijk; vanwege de vakantie van de wijkagent.
 • Maarten Kleinman/Femke Schukking. Er komt een actie op de Grote Markt om met de, eerder besproken hangers, aandacht te vestigen op obstakels op straat waar gehandicapten last van hebben.
 • Behandeling huishoudelijk reglement: i.v.m. quorum doorgeschoven naar volgende vergadering.
 • Wijkgebouw: Licht is gerepareerd. CV onderhoud is uitgevoerd. Stofzuiger is nagekeken. Vlizotrap en oprit voor gehandicapten worden gemeld bij Ymere (Jan). Wijkprikbord heeft een constructiefoutje waardoor het erg klemt. Kost wat tijd (Jan).
 • Er loopt een actie om de lentevogels van Hannes Kuiper opgeknapt te krijgen (Ton Barger o.a.)
 1. Informatie-uitwisseling
 • Verkeer:
  • Verkeersvisie inhoudelijk: er liggen nu 4 concept-scenario’s als basis van het op te stellen advies. Deze bewegen nog steeds. Uiterlijk 2022 te realiseren. Jan geeft een toelichting. In het eenvoudigste scenario wordt voorgesteld doorgaand- en vrachtwagenverkeer te weren. In het meest vergaande voorstel wordt globaal het hele gebied ten oosten van de Ged. Raamgracht na 11.00 uur autoluw gemaakt (m.u.v. ontheffinghouders). In de tussen liggen scenario’s worden vooral de “BoBarKei”en omliggende straten meer/minder autoluw. Daarnaast is het toekomstbeeld van de SOR uit “2040” geschetst (het gehele centrum autoluw). De analyse van de camera’s is helaas nog niet beschikbaar.
  • Verkeersvisie proces: Er zijn nu 3 klankborgroep bijeenkomsten geweest en één gesprek met “stakeholders” (3 september). Het materiaal is nog erg conceptueel (uitwerkingen en faseringen ontbreken nog) maar is als concept, volgens Jan, goed ontvangen. Halverwege (d.w.z. begin oktober) evalueren Dick en Jan met de gemeente het proces en de kwaliteit. Tevens wordt het beschikbare materiaal ingebracht in de werkgroep verkeer (25 september). Binnenkort is er een nieuwe bijeenkomst voor stakeholders met meer uitgewerkt materiaal.
  • Nieuwe democratie: Dick en Jan hebben besproken het verkeersplan aan te bieden als wijkcontractstuk. De termijn voor aanmelding is verlengd. Volgende vergadering bespreken.
  • Voor de verbetering van de “BobarKei”(Botermarkt, Barrevoetestraat, Keizerstraat) heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de provincie; welke ook in beginsel is toegekend met co-finacienring door de gemeente.
  • Jan vertegenwoordigt de wijkraad in de werkgroep stedelijke distributie 18 september. Hier wordt een voorstel verwacht voor overlast van vrachtwagens in de woonstraten van het centrum. De wijkraad Binnenstad heeft tevens het initiatief genomen tot een zogenoemd stadsgesprek. Overleg loopt daarover.
  • Een recente brand in de Lange Annastraat heeft weer eens duidelijk gemaakt dat plaatsen in de wijk onbereikbaar zijn voor brandweerauto’s. Er was al een gesprek voorgenomen hierover dat is verdaagd. Pakken we weer op.
 • Energietransitie: De werkgroep (Maarten en Jan o.a.) is bezig met het volgende:
  • Contact met de “Amsterdamse Buurt” om de jaarlijkse “Energie voorlichtings markt” te verbreden naar de hele stad.
  • Het Duurzame Energie loket ook in het Centrum te openen c.q. mobiel te maken i.p.v. nu alleen op de stadskweektuin (overleg 13 september).
  • Een voorlichtingsavond (Pletterij), met een expert met reeds ervaring van transitie van woonwijken van aardgas naar waterstof. Waterstof lijkt kansrijk in het centrum. Gevraagd zal worden aan de gemeente voor waterstof een onderzoek voor het centrum op te starten naast het onderzoek naar geothermie (wordt onderzocht) en riothermie (is onderzocht).
  • Contactpunt willen zijn voor de gemeente bij het opstellen van de RES (Regionale Energie Strategie) welke ook voor het centrum in 2021 gereed moet zijn. Bovengenoemde onderzoeken moeten input zijn om een plan voor het centrum te kunnen maken.
  • Contact met de andere wijkraden die bezig zijn met Energietransitie (Ramplaan kwartier, Garenkokerskade, o.a. 13 september). Het gaat om gezamenlijke standpunten, kennisuitwisseling, werkbezoeken, etc..
 • Hotelbeleid/ontwikkelingen:
  • Van het voorgenomen hotelbeleid zien we krantenberichten en vernemen “wandelgang berichten”. Daarin wordt gesproken over “een stop/rem”. We wachten nog op verwerking van onze inspraakreactie in het aangepaste beleidsstuk.
  • De gemeente heeft meegedeeld niet mee te werken aan het geplande hotel in de Wilhelminastraat (waar ca. 90% van de geënquêteerden tegen was). Wat dit voor gevolg heeft voor het hotel in de Prins Hendrikstraat (waar ca. 50% van de geënquêteerden tegen) was, is momenteel niet duidelijk.
 1. Notulen en actielijst
 • Notulen 8 juli: Geen opmerkingen.
 • Actielijst:
  • Fietsparkeren Raaks: Concept brief klaar; gaat Dick versturen naar B&W.
  • Financiën/Subsidie Wijkpicknick: Afgerond door Jan T.

Nieuw:

 • Jaarvergadering: nadenken over activiteit (allen). Jan stuurt een mail met ideeën.
 • Wijkdiner: Volgende vergadering behandelen.

Volgende wijkraad:  14 oktober