Notulen wijkraad december 2018

Verslag vergadering wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen 10 december 2018

Aanwezig:, Bert Gijrath, Jan Teitsma, Dick Smit, Annette Schild, Elena Nastase,  Mustafa Karademir (wijkagent)

Afwezig: Jeanine van der Sanden en Marlies Dingenouts

Gast: Jan Geerts

Opening en mededelingen 

 • Mustafa meldt dat er 1 incident geweest is en er verder een min of meer structurele problematiek is rondom fietsdiefstallen, overlast van dak- en thuislozen; diefstal uit auto’s. Perikelen rondom de coffeeshop blijven, maar er zijn geen bijzonderheden. Verder geeft hij aan dat zijn wijk(en) eigenlijk te groot zijn voor één wijkagent.

Ingekomen  berichten

 • Ingekomen stukken; geen vragen
 • Er is een beschikking vanuit de gemeente ontvangen m.b.t. het uitvoeren van de Bingo vanuit het leefbaarheidsbudget van 300 euro.

Notulen  12 november

 • Wijkboek; er komt eventueel nog een digitale versie onder voorbehoud i.v.m. privacy etc.

Actielijst

 • Geen opmerkingen inzake de actielijst.

Wijkraad

Jaarvergadering

Programma voor de pauze de huishoudelijke zaken en na de pauze het verhalenboek. Na afloop een nieuwjaarsbijeenkomst. Alles verloopt verder volgens schema.

Wijkverhalenboek

 • Proces loopt volgens planning. Op de jaarvergadering komen enkele geïnterviewden.
 • De wijkraad stelt de begroting vast. Geraamde inkomsten 3900 euro.

Voor extra inkomsten komen er collectebussen bij de afgiftepunten voor een vrijwillige bijdrage.

Wijkdiner

Prima verlopen! Verder komt naar voren dat de ontvangst te rommelig verliep. Verder komt er nog een correctie op een factuur i.v.m. onjuist bedrag van de geleverde wijn.

Jaarvergadering

 • Het (her)verkiezingsoverzicht klopt. Jan Geerts meldt zich aan als nieuw wijkraadslid.
 • Logistiek
 • Bert; stickers en bardienst;
 • Dick; verzorgt het formele deel;
 • Annette regelt de organisatie.

Verkeersvisie (Jan Geerts)

Er komt erg weinig reactie vanuit de gemeente, behalve telkens “vertragen” of “vooruitschuiven”.  Eerste actie is om gesprek aan te vragen bij de wethouder(s) met als doel toelichting op de stand van zaken, het vervolgproces en de planning.

Rondvraag

Geen

Sluiting