Notulen van de Wijkraadsvergadering op 4 januari 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),  Jochem Koetsveld (secretaris) , Maaike Beun (penningmeester), Jan Luys (wijkraadslid) Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Renée van ’t Veer (wijkraadslid), José Boele (projectmedewerker Fietsparkeren), Jan Hoving (coördinator Binnenblad), Hans Smit (redactielid Binnenblad)

 

Afwezig:                 Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Michiel Wijn(politie/wijkagent)

 

  1. Opening

Arjan opent de vergadering.

Met betrekking tot agendapunt 4 a (Verslaglegging financiën Binnenblad) kondigt Arjan de aanwezigheid van Jan Hoving en Hans Smit aan.

 

  1. Notulen en actielijst van 7 december 2015

       Opmerkingen:             

       24 uurs opvang

Naar aanleiding van de ongepaste opmerking van Sjaak Vrugt vraagt Jan Luys aan Arjan of hij hier             nog iets mee heeft gedaan? Antwoord: nog niet. José vraagt toch actie van onze kant. Arjan zal                  Sjaak Vrugt een bericht sturen.

Bewonersondersteuning

Arjan vraagt aan José of zij nog de rekening voor de verf voor de paaltjes heeft gestuurd. José     heeft dit wel gedaan, Arjan heeft dit niet ontvangen, José stuurt het bericht opnieuw.

      

       De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

Zie onderstaande onderwerpen.

 

Fietsparkeren

José vraagt naar de mening van de wijkraadsleden voor de bijeenkomst van 13 januari 2016. Arjan         vindt dat de projectgroep goed op de hoogte is en hoeven wij geen mening te geven. Jan Luys      geeft aan dat dit project ook onze wijk overstijgt.

 

Wijk op Groen

Er is een mooi boek met de visie gedrukt, dit wordt gebruikt bij de campagne die gevoerd gaat                   worden. Van de 10 projectgroepen hebben 6 groepen subsidie aangevraagd.

 

Conferentie

Hein Terwind en Arjan gaan naar de bijeenkomst op 11 januari 2016

 

Wildgroei horecaterrassen

Er komt een nieuwe datum voor een bespreking.

 

  1. Politiezaken

Michiel is niet aanwezig.

Rapportage en actiepunten worden volgende vergadering besproken

 

Gemeentezaken

Jan Luys deelt mee dat Ingrid Hamer op afroep bij de Wijkraadsvergadering aanwezig zal zijn als de agenda hiertoe aanleiding geeft.

 

  1. Wijkraad

 

       Binnenblad

       Financiële verslaglegging 2015

Jan Hoving heeft een financieel overzicht 2015 gemaakt. Bij de agenda is dit meegestuurd.

Er is sprake van een batig saldo van € 1.704,84. Een mooie buffer voor matige tijden.

Arjan stelt voor een maximaal batig saldo vast te stellen.

Er zijn geen dubieuze debiteuren en er is veel animo voor adverteerders.

Een mooi resultaat waarvoor de kascommissie nog akkoord voor moet geven. Hiervoor maken                  Jan Hoving en Maaike een afspraak.

 

Kopij voor het Binnenblad

Arjan vraagt naar de taak van Jan Hoving.

Jan is coördinator voor het Binnenblad en doet de financiële administratie en acquisitie. Silvia                 Hanekroot heeft de bezorging overgenomen.

De kopij moet voor de 10e van de even maand ingeleverd worden. Hans Smit legt uit dat het niet

noodzakelijk artikelen hoeven te zijn maar wel onderwerpen, zodat een inschatting van de indeling van het blad kan worden gemaakt.

Jan Luys legt uit dat de Wijkraad zich onvoldoende profileert en wil daar ruimte in het Binnenblad voor vragen .Er ontstaat een discussie over de wijze waarop. Jan Luys stelt een vaste ruimte voor b.v. A-4, de leden van de Wijkraad zijn dan verplicht hiervoor de nodige kopij in te leveren.  Hans oppert een flexibele methode te hanteren. De wijkraad levert kopij aan en wellicht sluit dit aan bij het thema van het blad of liggende kopij en zodoende gecombineerd kan worden.

Jan Hoving vraagt aan de leden om een inventarisatie van de onderwerpen in 2016.

Jochem mailt tijdens de vergadering aan de overige leden reeds enige onderwerpen.

Jan Luys geeft nog aan dat de artikelen wel door het Bestuur gemandateerd moeten worden om een en ander goed te laten verlopen.

Dit onderwerp komt op de agenda van de volgende vergadering.

 

Begroting 2016

Maaike overhandigt de begroting 2016. Deze begroting wordt door Maaike nog gemaild.

 

Armoedebeleid

Kunnen wij als wijkraad hier iets mee en wat is het uitgangspunt?

Renée maakt een afspraak met het sociaal wijkteam om te vragen welke rol wij hierin kunnen betekenen en geeft een terugkoppeling.

 

Wijk op Groen

Het boekje met de visie is al genoemd evenals aantal subsidieaanvragen.

Arjan wil op de begroting een bedrag voor de kosten van de externe begeleiders Jelle en Annemieke en vraagt hier akkoord van de leden, leden gaan akkoord. Maaike maakt een voorstel van de beschikbare gelden, Arjan maakt een afspraak met Jelle om tot overeenstemming te komen.

Jan Luys stelt een zoektocht voor naar fonds voor extra subsidie. Arjan stelt voor dat Renée dit op zich neemt en wordt zodanig afgesproken.

 

Plannen/ideeën voor 2016

Arjan stelt voor de jaarvergadering te houden op 11 april 2016 om 20.00 uur.

Jochem en Maaike zorgen voor afspraak met de koster en benodigde materialen, zoals beamer.

Bepaling van de plannen voor 2016 zal de volgende vergadering vastgesteld worden en van de leden worden onderwerpen verwacht. Deze onderwerpen c.q. ideeën s.v.p. vóór de volgende vergadering naar Jochem mailen.

 

 

  1. Rondvraag c.q. mededelingen

–      Renée wil graag adressen van bijzondere buurtbewoners voor een interview.

–      José:

–      evenementenbeleid van de Gemeente is bekend gemaakt. Arjan zal dit te zijner tijd op de                                                   agenda zetten;

–      wil aandacht voor vuilophaal, wordt agendapunt voor Arjan

 

Volgende reguliere vergadering is 1 februari 2016 om 19.00 uur

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.