Notulen van de Wijkraadsvergadering op 6 februari 2017

Aanwezig:  Dick Smit (kandidaat voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Ferdinand Pronk (kandidaat wijkraadslid), Jan Teitsma (kandidaat penningmeester),Elena Nastase (belangstellende voor wijkraadslid), Rutger Spiering (belangstellende voor wijkraadslid), Annelies von Zeppelin (belangstellende buurtbewoner)

Afwezig         :          José Boele (projectlid), Wout Vogelesang (kandidaat wijkraadslid)

  1. 1. Opening

Dick opent de vergadering en heet Elena, Rutger en Annelies welkom. Elena en Rutger zijn aanwezig omdat zij belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de wijkraad. Annelies is aanwezig als vertegenwoordiger van het Sophiaplein, waarbij zij kritisch verslag doet over  de werkzaamheden van Spaarnelanden.

Dick meldt dat er een klanttevredenheidsonderzoek is binnengekomen op van Spaarnelanden.

Elena, Rutger en Annelies en vervolgens ook de andere aanwezigen stellen zich kort voor.

  1. Informatie-uitwisseling

Michiel (wijkagent) heeft Jochem geïnformeerd.

–          Het is erg rustig in de buurt

–          Er is een containerbrandje geweest

–          Een mislukte poging tot oplichting van een winkelier in de Gierstraat.

–          Melding van José: afronding nota parkeerbeleid staat on hold door mogelijk referendum.

  1. Notulen van 2 januari 2017

       Notulen zijn doorgenomen en goedgekeurd met dank aan Els.

Met betrekking tot de contacten met de andere centrumwijkraden heeft Dick inmiddels met de anderen kennis gemaakt.

Actielijst:

Is doorgenomen en aangepast.

4. Wijkraad

  • a) Dick vraagt of de vaste vergaderavond van de wijkraadsvergadering gewijzigd kunnen worden. Wout, als beoogde secretaris, kan weinig aanwezig zijn op de eerste maandag van de maand en daarnaast zijn er enkele doublures met andere bijeenkomsten (omwonendenoverleg 24-uurs opvang) en een feestdag. Met algemene goedkeuring worden de wijkraadsvergaderingen gehouden op de tweede maandag van de maand. Deze wijziging zal goed gecommuniceerd worden.
  • b) Voorbereiden jaarvergadering 2017 (was bijgevoegd)

Ferdinand licht toe.

Enkele speerpunten:

– meer interactie dan vorig jaar

– meer discussie met bewoners

– onderwerpen aanleveren, na keuze door aanwezigen discussie in groepjes

– uitkomsten gebruiken voor ons jaarplan

– stelt muzikale omlijsting voor.

Ferdinand is in onderhandeling met met Gather (vm V&D) als locatie voor de jaarvergadering. In deze locatie is ruimte voor discussiegroepjes.

Bert stelt voor om de enquête niet alleen digitaal maar ook schriftelijk te houden.

Algemeen akkoord, de enquête wordt ook in het e.v. Binnenblad gestoken.

Items in het jaarplan meenemen alleen als er belangstelling voor is.

Herverkiezing geldt voor Bert en Els. Bert staat positief tegenover een nieuwe termijn. Els wil geen nieuwe periode aangaan, wil wel graag hand- en spandiensten verlenen, zij wordt dan projectlidmedewerker evenementen.

Aftredende leden zijn:

Arjan van Minderhout (voorzitter)

Maaike Beun (penningmeester)

Jochem Koetsveld (secretaris)

Renée Guterson

Aantredende leden wijkraad

Dick Smit

Ferdinand Pronk

Jan Teitsma

Wout Vogelesang

Elena Nastase

De wijkraad stemt in met de bijgevoegde voorstellen.

Er is al afscheid van Arjan en Maaike bij de Kerstborrel genomen. Dick neemt met beiden contact op. De andere aftredende leden worden door Dick uitgenodigd.

c) Opstellen jaarverslag (was bijgevoegd)

Jochem licht toe.

Opstelling van vorig jaar (powerpoint) is als uitgangspunt genomen.

Speerpunten waren o.a.:

–   Wijk op Groen

–  Resultaten van de wijkschouw okt.2016; Dick vraagt of deze resultaten eerst voorgelegd worden aan de leden voordat deze gepubliceerd worden; Jan-Willem zal hier op korte termijn voor zorgen naar de wijkraadsleden.

–  Verkeersborden

–   Verslag van de secretaris, splitsing in

– wijkgericht

– bestuurlijk

d) Opstellen financieel verslag 2016 (was bijgevoegd)

Jan Teitsma licht toe

De kascommissie komt 8 februari bijeen ter controle.

Bijgevoegd was een afrekening van wijkraadskosten en kosten bewonersondersteuning.

Een klein deel van de subsidie zal worden teruggegeven aan de gemeente.

Jan T. houdt ons dit jaar regelmatig op de hoogte van de uitputting om een goede besteding dit jaar te monitoren.

Jan Hoving licht de volgende vergadering de concept-rekening 2016 van het Binnenblad nader toe. Ook het mandaat Binnenblad komt dan op de agenda.

e) Opstellen concept-begroting 2017 (was bijgevoegd)

Jan T. licht toe.

Het format van 2016 is overgenomen en voor 2017 aangepast. De wijkraad stemt in met het voorstel.

 

  1. Helder Speelveld (was bijgevoegd)

De gemeente maakt zich zorgen of het voorstel Helder Speelveld de eindstreep zal halen. In de Pletterij is binnenkort een bijeenkomst.  Jan L gaat hier namens ons naar toe. Jan T en Dick stellen, gezien ook onze rol bij de tot standkoming, dat wij het plan positief zullen bejegenen met inachtneming van verbeterpunten en enkele vragen.

Jan L. licht de voorgeschiedenis van ontschotten toe en doet drie voorstellen tot wijziging van het concept: twee punten er uit halen en het invoeren van een herijkingsdatum. Deze zullen worden aangepast in de uitgaande reactie.

De wijkraad stemt in met de nog aan te passen inspraakreactie.

WR Binnenstad gaat zeer waarschijnlijk met ons mee. De andere twee centrumwijkraden hebben een ander standpunt.

 

  1. Wijkschouw

Jan Willem zegt toe dat de presentatie van de wijkschouw oktober 2016 volgende week klaar is voor verzending naar de wijkraadsleden.

 

  1. OOC (agendapunten OOC van 6 februari waren bijgevoegd)

Er is interessante informatie over Haarlem Marketing gemeld.

Tevens was een toelichting MBD het actieprogramma 2017 van de afdeling integrale veiligheid en handhaving.

Het rapport wordt digitaal verspreid onder de leden.

Economische Visie

Jan L licht kort toe: hoe ziet de binnenstad er over 5 tot 10 jaar uit?

Jan is daar vertegenwoordiger van het centrum wijkraden.

Stedelijke Distributie

Jan L meldt de stand van zaken

AirB&B (was bijgevoegd)

Dick meldt dat de gemeente de gestelde vragen zal beantwoorden.

Voortgang bestemmingplan

Buurtbewoner Bart Kramer is deskundig op dit gebied en ondersteunt Jan L. en Ferdinand.

De nodige vragen zijn gesteld.

Dick stuurt de link met vragen van Bart door aan Rutger en Elena. Zij zullen ook reageren.

Korte berichten Dick

Dick vraagt hoe wij zijn korte berichten ervaren. Voortzetten, ze zijn leesbaar.

 

Rondvraag

Annelies heeft vragen over het onderwerp Sophiaplein. Zij is gevallen over misplaatste klinkertjes, wat doe je in zo’n geval? Antwoord: melding op de website Haarlem.nl. Jochem laat ter plekke zien hoe dit gaat. Buitenbeter is ook een handige app. Annelies wil graag haar bijdrage aan activiteiten voor de buurt blijven leveren.

Elena vond het interessant en wordt kandidaat lid, ze zal de vergaderingen in het vervolg bijwonen.

Bert: Sander van de Raadt van Trots op Haarlem wil langs komen. Dick: Sander is welkom, maar niet tijdens een vergadering, maar met een afvaardiging in een groepje.

Jan Willem uit zijn complimenten over de voortgang van de digitale uitingen tijdens zijn vakantie.

Jan L. is volgende vergadering niet aanwezig

Ferdinand vraagt aan Jan Willem uitleg over de website. Jan Willem zal een korte cursus organiseren.

Rutger vond het prettig om te zien hoe actief wij zijn, beraadt zich over lidmaatschap maar wil intussen zijn bijdrage leveren. Rutger is de volgende vergadering aanwezig.

Dick: opvolging notulist als agendapunt voor volgende vergadering plaatsen. En hij hoopt dat een van de leden de klus zal willen klaren. Hij bedankt Els nogmaals voor haar werkzaamheden

 

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering

Volgende reguliere vergadering is 13 maart 2017 om 19.00 uur