Eerder plaatsten we enkele berichten van bewoners aan de Raaks over in hun ogen onnodige besluitvorming door de gemeente m.b.t. de laad- en losruimte van AH aan de Raaks. Hierna een nieuw hoofdstuk van deze bewoners.

“Op 27 maart jl. is wethouder Sikkema met twee ambtenaren langs geweest bij de actievoerende bewoners van de Raaks voor een schouw. Van een echte schouw was echter geen sprake. Het gesprek vond deels plaats in de regen en deels in de hal van Raaks 24 met de zielige opzettelijk vernielde boom op de achtergrond. De sfeer van het gesprek was op zich goed. De bewoners hebben echter nog steeds het gevoel dat de boodschap niet overkomt. Afgesproken werd dat de dossierhouder met een nieuw plan zou komen en dat de bewoners van het verdere proces op de hoogte worden gehouden. Nogmaals is bevestigd dat de gehandicapten parkeerplaats behouden blijft en – als het strikt noodzakelijk zou zijn – niet meer dan 1 meter kan worden verkort.  Wat ook vaststaat is, dat de opzettelijk beschadigde boom zal worden vervangen. De bewoners hebben duidelijk te kennen gegeven dat de (reeds t.b.v. de AH-wens verwijderde) fietsenrekken moeten worden teruggeplaatst, zoals beloofd door de firma Kroeze die deze heeft verwijderd ten tijde van de bus-omleiding i.v.m. de werkzaamheden aan het Kenaupark.

Groot was de verbazing van de actievoerders toen de dossierhouder van de gemeente op 5 april het nieuwe plan presenteerde.  De laad-/loshaven zou in dat plan drie meter worden verplaatst (met  exact de zelfde afmeting als thans het geval is), er zouden fietsenrekken  worden geplaatst ter hoogte van de ingang van Albert Heijn, de laad-/loshaven zou worden vernieuwd en de boom zou voor dat doel maar liefst drie meter worden verplaatst!! Dit geeft aan dat de laad-loshaven dus inderdaad niet te klein is en dat er eigenlijk voor Albert Heijn geen probleem is. Uiteraard is daartegen opnieuw protest aangetekend, omdat :

  1. Het argument dat de laad-loshaven niet groot genoeg zou zijn wordt hiermee teniet gedaan;
  2. De zogenaamd in de weg staande boom in het nieuwe plan dus in de gevarenzone blijft (!);
  3. Albert Heijn blijkbaar nog steeds niet weet wat ze nou echt willen;
  4. De actievoerders weten dat wel en vinden het een absurde reden om de boom daarvoor maar liefst  drie meter te verplaatsen;  (waardoor bovendien de symmetrie van de bomen op de Raaks wordt verstoord)
  5. Het terugplaatsen van het aantal fietsenrekken ten westen van de laad-/loshaven zou vooral ten voordele zijn van de klanten van Albert Heijn en niet voor de bewoners en hun bezoekers, en ook niet voor de bezoekers van de overige bedrijfspanden aan de Raaks.

Het enige waar de actievoerders het volledig mee eens zijn is, dat de laad-/los haven wordt hersteld en opnieuw wordt vervlakt. Door het zeer intensieve gebruik is deze inmiddels flink verzakt en loopt schuin af richting verkeersweg (dit is lastig voor de laad-loswerkzaamheden).  De dossierhouder van dit project bij de gemeente heeft hierop gereageerd met de mededeling “het jammer te vinden dat de actievoerders het er niet mee eens zijn en dus nu alleen nog de bezwaarprocedure rest en de uitkomst daarvan moet worden afgewacht”. Dit betekent (ondanks de door de gemeente aangegeven mededeling dat het om “feitelijk handelen” gaat), dat de bezwaarschriften dus blijkbaar ontvankelijk zijn verklaard.

De actievoerders hebben het volgende voorstel (opnieuw) voorgelegd aan de wethouder:

Vervang de boom op de huidige plek, inclusief een hit-me bescherming / vervlak de laad-loshaven op de huidige locatie zodanig, dat deze niet meer schuin afloopt richting verkeersweg / zorg voor een vloeiende overgang van de loshaven naar het trottoir / plaats desnoods een drempeltje bij de hit-me, zodat de boom en de hit-me bescherming niet meer door de trucks kunnen worden geraakt  / laat de gehandicapten parkeerplaats volledig ongemoeid / zet de verwijderde 3×2 fietsenrekken terug op de oorspronkelijke plek tussen de nieuwe boom en de gehandicapten parkeerplaats.

Het is nu even afwachten hoe de gemeente hierop reageert.”