Enkele wijkbewoners, woonachtig aan de Raaks, hebben ons geïnformeerd over de vreemde gang van zaken die zich afspeelt aan de Raaks. Een samenvatting van de bewoners over wat er aan de Raaks gaande is, leest u hierna.

“Aan de Raaks in Haarlem  Centrum bevindt zich een aantal laad/losplaatsen die worden begrensd door bomen met een hit-me bescherming.  De grootste openbare laad/losplaats van 20 meter wordt vaak gebruikt door de aldaar gevestigde franchise onderneming ALBERT HEIJN-Vos. Deze laad/losplaats biedt voldoende ruimte om ook de grootste (vervuilende) trucks te laten laden en lossen. ALBERT HEIJN-Vos  heeft echter een plan ingediend bij de gemeente om de OPENBARE RUIMTE voor eigen rekening te laten aanpassen.  Om haar argument hiervoor kracht bij te zetten is in de laatste 2 jaar zowel de hit-me bescherming als de boom zelf door trucks (zelfs met uitgeklapte laadklep) moedwillig een aantal malen volledig onnodig zwaar vernield. Dit is telkens door Spaarnelanden weer hersteld.

Klaarblijkelijk is wat is aangekondigd als een plan inmiddels omgezet in een besluit, zij het dat daarvan belanghebbenden niet uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld en van welk verondersteld besluit ook geen verdere kenmerken bekend zijn gemaakt en derhalve ook geen  wettelijke bezwaartermijn van 6 weken is ingesteld. Enkele bewoners van de Raaks zijn er bij toeval achter gekomen dat deze franchise vestiging Albert Heijn-Vos BV aan de Raaks van Wethouder C.Y. Sikkema van Groen Links daadwerkelijk “toestemming heeft verkregen om zelf en voor eigen kosten de openbare laad/losruimte en de naast gelegen invalidenparkeerplaats ter hoogte van Raaks 24 op een voor Albert Heijn gewenste wijze aan te passen”, lees: met enkele meters te verlengen.

Dit besluit heeft grote impact. Door de beoogde aanpassing wordt de door WMO, via de afdeling verkeer, ingemeten invalidenplaats te klein en daardoor onbruikbaar. De door of namens  medewerkers van Albert Heijn opzettelijk zwaar beschadigde, niet meer te redden boom, wordt eind april vervangen en enkele meters opgeschoven. Tevens worden enkele fietsenrekken opgeofferd. De toestemming is door wethouder C.Y. Sikkema verleend omdat, blijkens de toelichting, de gemeente van mening is dat aanpassing redelijkerwijs gewenst is vanuit het oogpunt van Albert Heijn.

De aanpassing zou nodig zijn om de medewerkers van Albert Heijn veilig hun laad-los werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren. Dat veiligheid belangrijk is, is evident. Het is echter onduidelijk op welke gronden de veiligheid als gevolg van de beoogde aanpassingen  voor de betrokken medewerkers wordt verhoogd. Vandalisme wordt dus beloond.

Blijkbaar is “de redelijkerwijs gewenste” situatie vanuit het oogpunt van een invalide persoon en andere bewoners  van ondergeschikt belang. N.B.: In het gebouw Raakshof zijn in 2011 10 Fokus woningen gerealiseerd (bestemd voor invalide- en rolstoel gebonden personen). Daarnaast wonen er nog twee andere rolstoelgebonden personen .

Over deze beslissing van wethouder C.Y.  Sikkema is niets terug te vinden in de openbare digitale informatie van de gemeente. Enkele bewoners aan de Raaks, die de laad/los handelingen van Albert Heijn al enige weken dagelijks monitoren, zijn van mening dat de verlenging van de laad-/losplaats volkomen overbodig is. Zelfs de grootste trucks kunnen prima inparkeren op de huidige plek en aangetoond is dat voor de laad/los handelingen voldoende ruimte beschikbaar is.  Onduidelijk is of er alternatieve  mogelijkheden door de gemeente nader zijn onderzocht. Het probleem bij het laden en lossen is de observerende bewoners duidelijk.  De conclusie is dat er een andere mogelijkheid is om dit met een eenvoudige aanpassing op te lossen, zonder de genoemde drastische maatregelen  te hoeven nemen en kan normaal op kosten van de gemeente worden uitgevoerd.  De bewoners hebben deze mogelijkheid alsnog aan de gemeente doorgegeven. De gemeente heeft hierop niet gereageerd. Door diverse bewoners is een bezwaarschrift ingediend bij het college van burgemeester en wethouders en een kopie daarvan is gestuurd naar de raadscommissie. De aanpassing van de openbare ruimte staat al in de planning, echter dit besluit dient absoluut heroverwogen te worden. De wethouder dient niet alleen de belangen te dienen van een commerçant maar ook de belangen van de burger mee te wegen.”

U kunt uw reactie naar aanleiding van bovenstaand verhaal aan ons kwijt en wij zullen uw reactie doorzenden naar de betreffende bewoners.

De wijkraad zal deze bewoners ondersteunen bij hun pogingen om de beschreven besluiten niet uit te voeren.