We schreven eerder over de vreemde uitvoering van de nieuwe regeling bezoekersparkeren in het centrum. De raadscommissie Beheer sprak er eerder over en binnenkort spreekt ook de raad er over. Het ziet er naar uit dat het college voet bij stuk houdt en de huidige uitvoering niet wil wijzigen. De raad kan bepalen dat het college alsnog de regeling gaat uitvoeren zoals deze door het college is beloofd aan alle bewoners van het centrum.

In dat verband hebben wij vandaag, met behulp van uw input, de volgende vragen aan de ambtenaren, het college en aan alle raadsleden gesteld. Onze brief gaat in op eerdere vragen die we hebben gesteld. De ontvangen antwoorden geven aanleiding tot vervolgvragen.

“Wij danken u voor uw onderstaande antwoorden naar aanleiding van onze eerder gestelde vragen. Echter uw antwoorden roepen bij ons vervolgvragen op. Dat is mogelijk omdat wellicht onze vragen niet helder genoeg zijn geformuleerd.

Onze vervolgvragen zijn:

  1. Op welke datum heeft het college de uitzonderingsadressen t.a.v. het bezoekersparkeren in het centrum vastgesteld? Met welke motivering is dat gebeurd? Is de raad daarover geïnformeerd en is dat B&W-besluit gecommuniceerd naar de betreffende bewoners in het centrum? Hoe valt het te verklaren dat bewoners van de door B&W uitgezonderde adressen (met het juiste huisnummer) de gemeentelijke brief met de aankondiging van de bezoekersregeling (soms meerdere malen) hebben ontvangen terwijl zij er later achter zijn gekomen dat zij niet in aanmerking kwamen voor de bezoekersregeling?
  2. U stelt via het door u verstrekte linkje dat de door de Raad vastgestelde Parkeerverordening nog actief is. Echter ook uw linkje wijst er op dat deze verordering buiten werking is getreden op 10 augustus 2018. Kunt u ons toelichten dat een verordening die aangeeft niet meer actief te zijn, door u als actief wordt gekenmerkt?

De door u van kracht verklaarde Parkeerverordening bevat bij artikel 1j een definitie die luidt:

1j. digitale bezoekersregeling:

een door burgemeester en wethouders verstrekte regeling op basis van een vergunning per woonadres die het bewoners, die woonachtig zijn in een gebied waar zich parkeerapparatuurplaatsen bevinden, mogelijk maakt om zijn/ haar bezoeker(s) digitaal of telefonisch een parkeerrecht te verschaffen;

Hier bepaalt de raad juist een ontkoppeling tussen de door het college tot nu toe gehanteerde koppeling: alleen in bezit van een Parkeervergunning kan een bewoner van het centrum een bezoekersregeling ontvangen.

Klopt het dat de bezoekersregeling een vorm van compensatie is geweest voor alle bewoners (ook zij zonder Parkeervergunning) in het centrum omdat er op zondag betaald parkeren is/wordt ingevoerd?

Klopt het dat bewoners van het centrum zonder Parkeervergunning volgens de door de raad vastgestelde Parkeerverordening (art 1j) recht hebben op de bezoekersregeling?

Klopt het dat de gemeente deze boodschap (alle bewoners van het centrum hebben recht op een bezoekersregeling) ook daadwerkelijk heeft gecommuniceerd ten tijde van het zogenoemde Parkeerreferendum?

3-Alleen al in het centrum is door de, ons inziens, onduidelijke uitvoering van de bezoekersregeling nu minimaal een vijftal groepen bewoners gecreëerd.

  • zij met een parkeervergunning en met het recht op bezoekersparkeren;
  • zij zonder parkeervergunning en zonder recht op bezoekersparkeren;
  • zij zonder parkeervergunning maar met een inpandige (eigen) parkeerplek en zonder bezoekersregeling;
  • zij zonder parkeervergunning maar met een inpandige gehuurde parkeerplek (geen P-garage) bij Spaarnelanden én met bezoekersregeling”
  • zij die een parkeerplek huren bij Spaarnelanden in één van de gemeentelijke parkeergarages en recht hebben op de bezoekersregeling.

Onze vraag: wilt u deze ongewenste situatie van vijf groepen bewoners in het centrum (het lijkt op willekeur dan wel op discriminatie) in stand houden?

Klopt het dat de administratie van Spaarnelanden niet bekend is bij de ambtelijke organisatie?

Wij roepen het college op als een betrouwbare overheid terug te keren naar de eerder gecommuniceerde bestuurlijke belofte ten tijde van het parkeerreferendum die ook is terug te vinden in de Parkeerverordening: alle bewoners van het centrum hebben recht op een bezoekersregeling.

Immers: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gewaald.

Met vriendelijke groeten,

de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen”

 

Wij blijven u op de hoogte houden.