Op 28 februari jl. waren enkele belanghebbende wijkraden, Verenigingen van Eigenaren uit het Raaksgebied en enige gemeente-ambtenaren te gast bij aannemer (HBB) voor informatie over de plannen voor Raaks fase III. Besproken werd -kortweg- het volgende:

Voorbereidingen; kabels en leidingen

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen. Er moet door de nutsbedrijven een ingewikkelde ondergrondse puzzel opgelost worden met kabels en leidingen. Gas, water, elektriciteit, internet, telefoon (de Raaks is nog altijd een belangrijk knooppunt i.v.m. met het voormalige PTT-kantoor) en riolering moeten worden verlegd. O.a. moet rekening gehouden worden met vervuilde grond en kabels die boven elkaar liggen. De bedrijven moeten intensief samenwerken en we willen natuurlijk niet graag storingen meemaken.

Fietsenstallingen

De huidige fietsenstalling (met 350 plaatsen) aan het Boereplein verdwijnt in de tweede week van maart. De gemeente maakt momenteel met belijning alternatieve vakken voor die 350 verdwenen fietsenstallingen. Hoewel de ruimte zeer beperkt is en er al veel fietsen (eigenlijk illegaal) staan. Als wij de huidige stand van zaken goed zien, ontstaat er een tekort aan fietsenstallingen op en rondom de Raaks. Wij berichtten hierover al eerder. De gemeente zal een vinger aan de pols houden ter voorkoming van problemen. En de gemeente hoopt dat fietsers hun fiets netjes parkeren. Het belangrijkste voor een alternatieve stalling is dat een fietser niet te ver moet lopen van en naar de fiets. Door bewoners is gesuggereerd pontons in de Leidsevaart te leggen voor het stallen van fietsen.

De handhavers zullen hier weinig kunnen uitrichten, menen wij. De geschilderde gele lijnen hebben niet de juridische werking van een verkeersbord of een verkeersbesluit.

Bereikbaarheid tijdens de nieuwbouw

De start van de bouw vindt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar plaats. Een rijstrook in de Wilhelminastraat wordt tijdelijk opgeheven en het fietspad wordt enigszins omgelegd en overdekt. De vrijkomende strook is voor groter bouwverkeer. Kleiner bouwverkeer moet naar de parkeergarage. Over middelgroot bouwverkeer wordt nog nagedacht; o.a. worden er afspraken gemaakt met onderaannemers en leveranciers. Bouwverkeer kan, naar de inzichten van de gemeente, ook tijdelijk worden opgesteld op de Raaks. De doorgang voor hulpverleningsvoertuigen naar en vanaf het centrum moet in alle gevallen open blijven. Het bouwproject is aanzienlijk kleiner dan de eerdere Raaks fasen maar de beperkte ruimte is een uitdagende puzzel. Het leggen van pontons in de Leidsevaart wordt niet overwogen.

Werkzaamheden

Na ontruiming van het bouwterrein worden er eerst damwanden de grond ingedrukt en schroefpalen geschroefd. De grondwaterstand wordt niet beïnvloed en er zijn geen noemenswaardige trillingen te verwachten. Na onder meer deze voorbereidingen kan de echte bouw beginnen. Het gaat om 3 herenhuizen, 31 appartementen en een openbare fietsenstalling voor 1000 fietsen (aanzienlijk meer dan de huidige 350 op het Boereplein). De verkoop van de woningen is inmiddels in volle gang. Zie ook de linkjes: www.raaks3.nl ,   www.facebook.com/Raaks3

Oude Zijlvest

Bijzondere aandacht was er voor het autoverkeer in de Oude Zijlvest. Nu wordt handhaving haast “dagelijks” gebeld omdat de bewoners van het “Dumont-complex”, de voormalige HBS-B, hun inpandige garage niet in-of uit kunnen komen. Dit vanwege foutparkeerders in de Oude Zijlvest.

Tijdens de bouw van Raaks fase III wordt verwacht dat dit probleem erger wordt. De overlast van busjes van (onder)aannemers bij de verbouwing van Hudson Bay staat daarbij nog scherp in de herinnering. Maar de gemeente gaat, nog dit jaar, onze verkeersvisie onderzoeken m.b.v. een extern bureau. Wij menen dat het goed is de problematiek van de Oude Zijlvest hierin expliciet mee te nemen. Na het gereedkomen van de bouw wordt deze straat opnieuw ingericht en herstraat.