, , , ,

Raaks fase III, een update

Naar verwachting gaat de raad a.s. donderdag instemmen met een krediet voor de ondergrondse fietsenstalling in het plangebied Raaks fase III.

Uit het raadsvoorstel citeren we de volgende passages:

Inleiding

Aan de hand van de doorlopen openbare aanbestedingsprocedure heeft de winnende inschrijver haar plan voor Raaks 3e fase uitgewerkt. Het plan bestaat uit bouwrijp maken van de grond, de realisatie van twee woongebouwen, inrichting van de openbare ruimte en de realisatie van de openbare (deels ondergrondse) fietsenstalling voor circa 1.000 fietsen. De omgevingsvergunning is recent afgegeven en is onherroepelijk, waardoor er kan worden begonnen met de bouwwerkzaamheden.

Voorstel aan de raad

Een krediet van € 1.400.000,- vrij te geven voor de realisatie van de ondergrondse fietsenstalling Raaks 3e fase en een krediet van € 200.000 vrij te geven voor de herinrichting van de Oude Zijlvest en de kosten te dekken uit het IP.

Beoogd resultaat

Het college heeft als doel om een openbare (deels ondergrondse) fietsenstalling voor circa 1.000 fietsen te realiseren. Daarmee is de ontwikkeling van het Raaksgebied definitief afgerond.

Argumenten

Realisatie van een nieuwe openbare fietsenstalling

Het Raaksgebied heeft dringend behoefte aan een grote openbare fietsenstalling. De bioscoop, het stadskantoor en de omliggende winkels en horeca zorgen voor een grote aantrekkingskracht van mensen, die veelal met de fiets komen. Door een openbare fietsenstalling te realiseren kan men de fiets stallen en verdwijnen de fietsen uit het straatbeeld, hetgeen de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt. De voormalige fietsenstalling had een capaciteit van circa 300 fietsen en de toekomstige fietsenstalling herbergt een capaciteit voor 1.000 fietsen.

De investering is reeds voorzien

In het Investeringsplan 2015 is reeds een bedrag van € 1,5 miljoen gereserveerd voor de bouw van de fietsenstalling voor circa 1.000 fietsen en een bedrag van € 0,2 miljoen voor herinrichting van de Oude Zijlvest (GOB.61, C-post). Vanwege het feit dat de Oude Zijlvest buiten het grondexploitatiegebied ligt, wordt dit gedekt uit het IP. De overige werkzaamheden van dit project in de openbare ruimte vallen binnen het grondexploitatiegebied en worden derhalve gedekt uit de grondexploitatie.

Beheer en exploitatie fietsenstalling

Spaarnelanden gaat namens de gemeente de fietsenstalling beheren. In overleg met Spaarnelanden wordt de juiste vorm gekozen van beheer en exploitatie die het beste past bij de nieuwe fietsenstalling aan de Raaks. Het stimuleren van het gebruik van de fietsenstalling is daarbij essentieel.

De beheerlasten zijn reeds voorzien. Met collegebesluit van 28 maart 2017 “Beheerlasten fietsenstalling Raaks” (2017/94728) heeft het college besloten bij de fietsenstalling Raaks uit te gaan van een beheerregime waarbij er sprake is van continue personele bezetting. Daarbij heeft het college besloten een bedrag van € 323.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor het beheer. Dit geld is beschikbaar binnen beleidsveld 5.2 van de programmabegroting.

Risico’s en kanttekeningen

Uitvoering bodemsanering kan tegenvallen

Het Raaksgebied betreft een voormalig gasfabrieksterrein. Deze gronden zijn over het algemeen zwaar vervuild. De gronden van Raaks fase I en II zijn in een eerder stadium reeds gesaneerd en nu dient ter plaatse van de fietsenstalling de grond gesaneerd te worden. De sanering maakt onderdeel uit van de opgave van de winnende inschrijver.

Uitvoering

Voor wat de betreft de uitvoering op hoofdlijnen;

  • De komende weken wordt het bouwterrein ingericht en worden bouwkundige vooropnames belendingen gedaan door de winnende inschrijver. De buurt zal hierover binnenkort worden geïnformeerd;
  • Eind november is gestart met de damwanden voor de ondergrondse fietsenstalling;
  • Eind december wordt er gestart met het heiwerk;
  • Februari 2020 inbrengen bodemlussen ten behoeve van de warmte-koude-opslag (WKO);
  • Eindoplevering van de woongebouwen en de fietsenstalling is voorzien in het najaar 2021.

NB

Wij hebben het college van B&W eerder verzocht (ná realisatie van de ondergrondse fietsenstalling..) in het Raaksgebied ‘het parkeren van fietsen buiten de stallingen te verbieden’ op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Als dat is gebeurd, kunnen de handhavers optreden én verbaliseren als fietsen buiten de stallingen worden geplaatst (vgl het Stationsplein). Nu is verbaliseren niet mogelijk als fietsen buiten de stallingen of buiten de gele vakken zijn geplaatst. Helaas hebben we nog geen antwoord op ons verzoek.