, , , , , ,

Reacties van de fracties over het wijkverkeer /eindspurt?

We zonden op 2 juli jl. alle raadsfracties onze inspraakbrief met het verzoek eind augustus te reageren met het oog op de behandeling van de B&W-besluiten over het wijkverkeer in de Raadscommissie Beheer op 3 september.

Zeven fracties hebben (op 03/09) gereageerd en vijf fracties dus niet. We schreven de fracties dat we hun reactie integraal zouden publiceren op onze media. Dat doen we dus. Lees je mee?

SP

Mijn respect voor de grondige en zorgvuldige manier waarop de wijkraad aandacht aan dit onderwerp heeft gegeven. De gemeente heeft weer eens grote steken laten vallen. Ons schaduwraadslid Hilde Moison zal aan jullie brief zeker aandacht besteden in de komende commissie beheer. Eén vraag: een mogelijkheid is altijd om een agendapunt niet rijp voor behandeling te verklaren. Dit kan de SP nu ook verzoeken omdat de stukken van de wijkraad ontbreken. Wat is jouw standpunt hierover?

wrVRD

Dankjewel!

We lazen dat B&W van mening is dat het pakket maatregelen in de Vijfhoek een B&W-bevoegdheid zou zijn.
Wat ga je dan ‘winnen’ met het uitstellen van het agendapunt?
Eigenlijk vindt B&W dat het gesprek in de RC Beheer al mosterd na de maaltijd is…
Of zie je dat anders?

SP

Dan gaan we er in elk geval vol in.

____

CDA

Inmiddels weet je ons standpunt maar ik zal deze hierbij ook nog per mail sturen.

Allereerst grote waardering voor de intensieve wijze waarop de wijk(raad) afgelopen jaren met de wijkvisie bezig is geweest. Als fractie hebben we meerdere bijeenkomsten bijgewoond en hebben een deel van dit proces kunnen meemaken.

De maatregelen die nu door het college zijn voorgelegd is wat ons betreft een stap in de goede richting. Er gaat nu daadwerkelijk iets gebeuren. Dat u (de wijkraad) als belanghebbende niet betrokken bent geweest bij afstemming van dit maatregelenpakket bevreemd ons zeer. We zullen dan ook aan de wethouder vragen dit toe te lichten.

Verder snappen we uw ontevredenheid doordat er zonder duidelijke toelichting voorbij wordt gegaan aan de wijkvisie, de enquête en het rapport. Ook wij missen een doorkijk naar het eindresultaat.

Dit is even in het kort een samenvatting van onze mening/bevindingen.

We hopen dat we tijdens de behandeling in de commissie van donderdag 3 september, antwoorden op onze vragen gaan krijgen en het college kunnen bewegen om, samen met de wijkraad, snel te komen tot een verdere uitwerking van de overige maatregelen.

_____

D66

Hartelijke dank voor uw mail en de meegestuurde brief.

Om te beginnen vinden we het heel zonde dat u de door uw geleverde inzet niet terugziet in het opgestelde maatregelenpakket. Wat D66 betreft is het goed dat het college aan de slag gaat om de leefbaarheid in de vijfhoek te vergroten en meer ruimte te geven aan verblijf, voetgangers en fietsers.

De rol die de wijkraad hierin vanaf het begin gespeeld heeft bij dit proces waarderen wij als fractie zeer. Daarom is het wat ons betreft meer dan zonde dat de wijkraad en verschillende bewoners hun energie, oplossingen en visie niet terugzien in het maatregelenpakket van het college. Zeker omdat volgens ons de intentie hetzelfde is. In de raadscommissie donderdag zullen we daarom aan het college vragen om in gesprek te gaan met u als wijkraad  om te zorgen dat de energie, input en visie (zoals eerder opgesteld) duidelijker en nadrukkelijker terug te zien zijn in het maatregelenpakket.

______

OPHaarlem

OPHaarlem heeft licht geconditioneerd gedrag: als een wijkraad lang heeft na- en meegedacht dan moeten wij van goede huize komen om andere mening te hebben.

Wij verdiepen ons na de vakantie in de stukken.

De afgelopen weken was het alleen maar rennen met de jaarrekening, Duisenbergteams, voortgangsrapportage, kaderbrief en commissies.

__________

de Christenunie

Bedankt voor uw schrijven. De ChristenUnie vindt het signaal van bewoners duidelijk: er worden verdergaande maatregelen gevraagd in de Vijfhoek door een grote meerderheid. Wij snappen het dilemma van het college tav de kosten maar wij denken dat daar een oplossing voor is. In het budget zit nu geld voor herinrichting en geld voor beweegbare palen waarmee het autoluwe/auto arme gebied kan worden afgesloten. Wij zouden het geld voor de herinrichting willen benutten voor extra palen zodat een groter gebied in 1x autoluw/autoarm kan worden. De bijbehorende herinrichting kan dan op een later moment plaatsvinden.

_________

GroenLinks

Met veel plezier heb ik het participatietraject gevolgd dat uiteindelijk geleid heeft tot het maatregelenpakket, waarover u in uw brief schrijft. Het pakket voorstellen is een goed doorwrocht geheel geworden. Zoals u ook schrijft heb ook ik gehoord dat het college voorlopig heeft besloten voor te stellen om te starten met het autoluw maken van de Botermarkt en de Barrevoetstraat. Hoewel dit een eerste stap is en deze stap nog besproken moet worden in de commissie, lijkt het mij wel een goed plan om op die manier een snelle start te maken en snel een zichtbaar en merkbaar gevolg te geven aan uw wensen. Tegelijkertijd zal ik er zeker voor pleiten dat ook de andere maatregelen worden uitgevoerd of in elk geval wordt onderzocht of en hoe snel het mogelijk is die maatregelen in te voeren. Ik denk in eerste instantie aan het omdraaien van de rijrichting om een aantal plaatsen en het verbieden van grote vrachtauto’s.

Lastiger zal het zijn de rest van de wijk autoluw te maken, nu er dan ruimte moet zijn rond de wijk om auto’s te parkeren, zolang we niet alle wijkbewoners over hebben gehaald de auto  eruit te doen.

Graag wil ik na de zomer en voor de bespreking in de commissie beheer met u nader van gedachten wisselen over de wijze waarop en de volgorde waarin we het college kunnen verzoeken de maatregelen in te voeren.

wrVRD

We danken u voor uw bericht en uw uitnodiging voor een gesprek.
Fijn dat u veel plezier hebt beleefd met het volgen van het participatieproces. Veel wijkbewoners (zie onze april enquête) ervaren de uitkomst daarvan als minder plezierig.

Met betrekking tot het parkeerprobleem dat u beschrift als een gevolg van de wijk autoluw maken, maak ik al vast een paar opmerkingen i.h.k.v. ons beoogde gesprek.
-Het college van B&W heeft in 1995 al besloten het centrum autoluw te maken. Die weg is nog lang.
-De onderzoekers, die in opdracht van de gemeente onze wijkvisie hebben getoetst, stellen niet voor de gehele wijk autoluw te maken. Dat willen de meeste wijkbewoners trouwens ook niet.
-Het parkeervraagstuk dat mogelijk kan ontstaan, hebben de onderzoekers voorkomen door in hun voorstellen delen van de wijk ‘auto-arm’ te maken. Dwz dat een auto-arme straat via een bollard toegankelijk is voor bewoners en ondernemers (leveranciers e.d.) maar niet voor derden.
-Als laatste opmerking: bij een enquête naar de belangstelling voor deelname aan het Izoof-project onder wijkbewoners bleek veel belangstelling te bestaan voor deelname aan dat project.

Wij horen na het reces graag van u.

_________

Ondanks twee verzoeken van de wijkraad retour aan GroenLinks om te reageren, zoals ze hadden beloofd, hoorden we niets meer van Groen Links.

Update2

Het geprek met GroenLinks vond uiteindelijk op 3 september ’s morgens plaats.

_______________

Jouw Haarlem

Dank voor uw brief.

Met verbazing heb ik kennis genomen van de inhoud ervan.
Vooral omdat het college hun voorstellen aangaande uw wijk niet eerst met u besproken heeft, deed bij mij de wenkbrauwen fronsen.

Mijn vraag is of u vandaag of morgen tijd heeft om over de voorgestelde maatregelen van gedachten te wisselen en misschien ook een wijkschouw te houden.

Hoor graag van u.

wrVRD

Dan gaan we morgen samen een kijkje nemen in de wijk….

_________

PvdA

(Halverwege de middag van 3 september laat ook de PvdA-fractie van zich horen.)

Dank voor uw bericht en het delen van uw visie over het Maatregelenpakket Vijfhoek.

Ik kan u vandaag bellen om kort met u over de maatregelen te hebben. Hebt u vandaag voor 16:30 uur tijd?

wrVRD

Jazeker!

_________

Afdronk

Van de volgende partijen (TrotsHaarlem, VVD, Actiepartij, Hart voor Haarlem, Liberaal Haarlem) hoorden we ondanks ons verzoek helemaal niets ondanks ook nog eens een herinnering na het zomerreces. Volksvertegenwoordigers hebben het druk.

Zijn onze verkeersvraagstukken in goede handen bij deze fracties? We zagen ze niet en we hoorden ze niet, ondanks een verzoek daartoe.

_______

De Raadscommissie Beheer spreekt a.s. donderdagavond over de set B&W-besluiten. Wij zijn er bij en spreken dan ook ‘live’ in. We komen er na die bespreking natuurlijk weer bij je op terug.