, ,

Uitslag enquête (2020) mogelijk hotel Prins Hendrikstraat

Projectontwikkelaar Cobraspen had in 2019 plannen om twee voormalige schoolgebouwen in de wijk om te vormen tot één hotel. In 2019 (exact een jaar geleden) hielden wij, als Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen, over die plannen een enquête. De ontwikkelaar heeft dit jaar die plannen gewijzigd. De locatie in de Wilhelminastraat 43a viel af. Voor dat pand komen nieuwe plannen. De plannen in de Prins Hendrikstraat 1 zijn gewijzigd. Hiervoor hielden weer een enquête met gesloten en open vragen. Die enquête is op 26 februari 2020 aangekondigd via de website van de wijkraad, de digitale nieuwsbrief en via diverse social media. Zondag 16 maart jl. sloten we de reactietermijn.

Er zijn 116 bewoners die hebben deelgenomen aan de enquête. Wij danken alle deelnemers! Bij alle hierna genoemde percentages gaat het derhalve om maximaal 116 respondenten. 

Gesloten vragen

  • Wat vind je van de voorlopige hotelplannen in de Prins Hendrikstraat 1?

43,1% is voor en 44% tegen  (in de enquête in 2019 was 34% voor een hotel aldaar).

  • Een hotel plus buitenterras is een verrijking voor de wijk.

41,4 % is het daarmee eens en 42,2% oneens.

  • Vind je dat het beoogde terras (in?) aan de Leidesevaartzijde een openbare functie zou moeten krijgen? Dus ook niet-hotelgasten kunnen hier dan terecht.

71,6% is het hiermee eens en 14,7% oneens.

  • De Prins Hendrikbrug is nu nog toegankelijk voor auto’s afkomstig van de Leidsevaart. Wat vind je van de verkeersfunctie van deze brug? Dit met het oog op autoverkeer met als bestemming het beoogde hotel.

50,9% wil niets veranderen aan de functie brug en 41,4% wil deze autovrij maken.

  • Stel je het op prijs dat de ontwikkelaar een informatieve bijeenkomst voor de buurt organiseert over de plannen?

70,7% wil dat en 12,9% heeft daar geen behoefte aan.

  • Ik wil op de hoogte gehouden worden van de voortgang van deze plannen of mij actief inzetten.

90,8%  geeft “ja” aan. 9,2% wil zich daarnaast ook inzetten.

De wijkraad zal, desgewenst, een op te richten werkgroep gaan ondersteunen.

Open vragen

Bij de open vragen treffen we een zeer grote reeks wensen aan. Opvallend is dat bij de vraag over de voorkeur van deze bestemming 42% van de wijkbewoners liever “wonen” (in meest brede vorm) een betere invulling vindt dan een hotel. In de enquête van 2019 gaf 47% aan liever “wonen” te wensen.

Ook opvallend vindt de wijkraad dat het begrip “verbinding” (in het door de gemeente Haarlem gehanteerde hotelbeleid; op onze website nader toegelicht) weinig tot de verbeelding lijkt te spreken bij bewoners.

Vervolg

We zenden deze uitslag ook naar de projectontwikkelaar en de gemeente. Hun eventuele reactie delen we vanzelfsprekend hier. Met de bewoners die hebben aangegeven een werkgroep te willen vormen m.b.t. deze ontwikkeling, nemen we later contact op.

Hier lees je de complete uitslag van de enquête.

Je eventuele reactie zien we graag tegemoet via info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

STAY SAFE!