De gemeente heeft recent besloten op en rondom het Nieuwe Kerksplein verkeersmaatregelen te treffen. Zo zal de Nieuwe Raamstraat éénrichtingsverkeer krijgen en wordt de rijrichting op het plein zelf aangepast.

Dit B&W-besluit is gepubliceerd in de Staatscourant en er kan gedurende zes weken na publicatie bezwaar tegen worden gemaakt.

We zien dit als een eerste goede stap naar aanleiding van onze wijkverkeersvisie waarover we u hebben geïnformeerd. Over onze voorstellen hebben we eerst met bewoners, ambtenaren en de politie gesproken. Recent hebben we over dit concrete vraagstuk van het Nieuwe Kerksplein tijdens een werkbezoek met twee wethouders gesproken en daarna is een brief aan het college gezonden.

We gaan er van uit dat ook de andere maatregelen waarom we hebben gevraagd, zullen worden uitgevoerd.