, , , , , ,

Informatie verkeersonderzoek Vijfhoek, Raaks en Doelen

Wordt een volgend deel van de wijk ook autoluw? Of mogelijk auto-arm (met ruimte voor groen en spelen)? Wordt de route Botermarkt, Barrevoetestraat, Keizerstraat een voetganger/fietsroute? Gaan we bewonersparkeren in de wijk invoeren? Deze en andere opties zijn zichtbaar in de concept-scenario’s die de verkeersonderzoekers van ‘‘Mobycon’ presenteerden in de Nieuwe Kerk op zondagmiddag 12 januari jl.

Die zondagmiddag werden de bezoekers (ruim 200 aanmeldingen) tijdens onze jaarvergadering bijgepraat over de stand van zaken van het verkeersonderzoek in onze wijk. De onderzoekers van ‘Mobycon’ presenteerden verschillende concept-scenario’s voor oplossingen van het verkeersvraagstuk in onze wijk. Er was ruimte voor discussie en voor het stellen van vragen.

Het proces van het verkeersonderzoek lees je hierna en de bijbehorende documenten voor 12 januari tref je op deze pagina aan.

Door je hierna aan te melden voor de bijeenkomst krijg je het linkje naar alle documenten vanzelf en snel in je mailbox. Dat is makkelijk!

Het proces

In 2017 heeft de wijkraad samen met bewoners een wijkvisie Verkeer opgesteld voor de wijk. Deze visie is in maart 2018 aangeboden aan de onderhandelaars van het (toen) nieuwe college van B&W.

Nadat wij enig overleg met ambtenaren en wethouders hebben gehad, besloot het college in 2019 budget beschikbaar te stellen om een verkeersonderzoek te gaan houden om de mogelijk subjectieve wijkvisie objectief te laten toetsen door verkeersdeskundigen.

De wijkraad en de gemeente hebben in die periode de onderzoeksopdracht opgesteld en zij hebben samen het verkeerskundig bureau geselecteerd na een aanbesteding. Dat werd het bureau Mobycon uit Delft.

Sinds de zomer van 2019 zijn zij bezig met het onderzoek. Dat onderzoek startte met een aantal objectieve cameratellingen in de wijk.

De afgelopen maanden hebben de onderzoekers regelmatig contact gehad met een zgn. klankbordgroep (gemeente, centrummanager en de wijkraad) en er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden (o.a. wijkraden om onze wijk heen, besturen van VvE’s, ondernemerorganisaties, horeca, winkeliers, OV-bedrijven, grote organisaties).

Van de eerste bijeenkomst lees je hierna de stukken en van de tweede bijeenkomst lees je die ook hierna.

Telkens werden er concept-scenario’s gepresenteerd en telkens werden die na de bijeenkomsten aangepast n.a.v. de gehoorde feedback en voorkeuren.

Nu is een bijeenkomst aan de orde voor de wijkbewoners en ondernemers in de wijk. Ook daar wordt door de onderzoekers de stand van zaken van het onderzoek toegelicht evenals een serie concept-scenario’s. Je kunt je vragen stellen, er zal discussie ontstaan en je kunt je eventuele voorkeur voor een van de concept-scenario’s uitspreken.

Na deze bijeenkomst gaan de onderzoekers verder met de afronding van hun onderzoek. Scenario’s worden weer aangepast en uiteindelijk zal een voorkeurscenario (met het eindrapport) door de onderzoekers worden aangeboden aan het college van B&W.

We bevinden ons dan in het voorjaar van 2020.

Vervolgens zijn de ambtenaren en het gemeentebestuur aan zet. Het bestuur maakt een afweging die kan verschillen van hetgeen de onderzoekers hebben aangeboden.

Dat besluit zal onderworpen worden aan de formele inspraak. Dat deeel van het proces zal de gemeente gaan communiceren.

Na afweging van de gemaakte opmerkingen en eventuele bezwaren kan de gemeente (eventueel o.b.v. een aangepast besluit) starten met het treffen van maatregelen op straat.

 

Alle documenten en verslagen

Onderzoeksopzet

Eerste belanghebbendenbijeenkomst 3 september jl.

Tweede belanghebbendenbijeenkomst 12 november jl.

Documenten t.b.v. de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk 12 januari