De gemeente meldde ons dat de verordening op de wijkraden (2015) wordt aangepast. Er is een ontwerp van de nieuwe verordening vrijgegeven voor de inspraak. Onder meer wordt de manier waarop de subsidie wordt verdeeld onder de wijkraden gewijzigd. Als we de nieuwe sleutel goed interpreteren wordt het te bezuinigen bedrag op onze wijkraad volgend jaar lager dan ons eerder was meegedeeld.

Echter, een paar andere zaken vielen ons meer op toen we de oude en de voorgestelde verordening met elkaar vergeleken. Zo moeten bijvoorbeeld de wijkraden volgens het college ook de belangen van ondernemers in de wijk gaan behartigen. Dat is nieuw en wordt niet nader toegelicht. Ja, dat lees je goed, bewoners (dat zijn wijkraadsleden) dienen volgens het college de belangen van ondernemers in de wijk (denk aan de nieuwe HEMA op het Verwulft) te behartigen.

Hier lees je onze inspraakreactie.