Wijkraad

De wijkraad zet zich in voor bewoners van de wijk en is een schakel met de gemeente. De wijkraad bestaat uit bewoners die het leuk en nuttig vinden om iets voor hun woon- en leefomgeving te doen.

Tweede maandag

We komen de tweede maandag van de maand om 19.00 uur bij elkaar in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17.

Op uitnodiging zijn daar ook vertegenwoordigers bij van instanties zoals de gemeente of de politie.

Als bewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen (deels) bij te wonen en uw inbreng te hebben. Wij passen onze agenda graag voor uw inbreng aan!

U kunt de wijkraad via de mail bereiken via: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Activiteiten

We houden ons bezig met onderwerpen zoals parkeren, ondernemen, evenementen, (bestemmings)plannen, horeca en overlast. Bovendien vertegenwoordigen we de wijk in allerlei overleggen, zoals het ‘Operationeel overleg centrum’ met onder andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, horeca, gemeente, andere wijkraden uit het centrum en de centrummanager. Daarnaast vinden we het belangrijk om contacten tussen bewoners te stimuleren. Bijvoorbeeld door wijkwandelingen, een wijkborrel, een wijkdiner en andere ontmoetingen te organiseren.

Wijkgebouw

De wijkraad huurt een pand van Ymere in het prachtige 16e eeuwse Proveniershof op de hoek van de Kerkstraat en het Nieuwe Kerksplein. Het postadres van de wijkraad is Nieuwe Kerksplein 17, 2011ZS Haarlem. In dit gebouw houden we de meeste vergaderingen en andere activiteiten.

Jaarvergadering

In de winter houden we een jaarvergadering. De laatst gehouden jaarvergadering vond plaats op zondag 13 januari 2019 in de Nieuwe Kerk. Tijdens de jaarvergadering leggen we verantwoording af over het werk dat we doen, geven we inzicht in de financiën, gaan we met bewoners in gesprek over onze plannen en benoemen bewoners nieuwe leden van de wijkraad. Wijkraadsleden worden door wijkbewoners voor een periode van 4 jaar benoemd.

Samenstelling wijkraad

De wijkraad bestaat uit de volgende (project)leden:

 • Annette Schild, lid
 • Marlies Dingenouts, projectlid
 • Jan Teitsma (penningmeester)
 • Jeanine van der Sanden, projectlid
 • Dick Smit, (voorzitter)
 • Els Clement (projectlid)
 • Jan Hoving (projectlid Binnenblad)
 • Ferdinand Pronk (projectlid)
 • Marianne Mathijssen (projectlid)
 • Jan Geerts (secretaris)
 • Femke Schukking (projectlid)

Heeft u interesse om lid van de wijkraad of projectlid te worden, of wilt u ons ‘gewoon’ af en toe een handje helpen? Laat van u horen en we maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Werkwijze

Onze werkwijze ligt vast in de gemeentelijke verordening op de wijkraden en in onze Stichtingsakte. De praktische uitwerking daarvan beschreven we in een huishoudelijk reglement. Op verzoek sturen we u daarvan een afschrift. Uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom.

Subsidie

Jaarlijks vragen we bij de gemeente subsidie aan op grond van de Haarlemse verordening op de wijkraden. Daarmee kunnen we onze vaste lasten (bijvoorbeeld huur en energiekosten) betalen en de noodzakelijke uitgaven doen, bijvoorbeeld de kosten van zaalhuur ten behoeve van de jaarvergadering. Een kascontrolecommissie van wijkbewoners beoordeelt onze jaarrekening. Na goedkeuring, is die beschikbaar voor de gemeente en wijkbewoners. Wijkraadsleden krijgen geen geld voor het werk dat ze doen.

Welkom!

De wijkraad vergadert elke tweede maandag van de maand op het Nieuwe Kerksplein 17 te Haarlem vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom om de vergaderingen (deels) bij te wonen en desgewenst een actieve bijdrage te leveren. Als u even langs wilt komen met een bepaald punt, dan ruimen we graag tijd voor u in.

De notulen van de vergaderingen leest u hier.

© Copyright - Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen - Foto's: Eric Oudendijk, Theo Molenaar, Pauline de Senerpont Domis