Wijkraad

De wijkraad zette zich vanaf de jaren 70 tot 5 december 2022 in voor bewoners van de wijk en is een schakel met de gemeente en andere partners in het centrum. De wijkraad bestaat uit wijkbewoners die het leuk en nuttig vinden om in hun vrije tijd iets voor hun woon- en leefomgeving te doen. Naast de wijkraad waren er projectleden en andere wijkbewoners die zich ook voor de wijk inzetten.

De gemeentelijke verordening op de wijkraden ziet wijkraden primair als belangenbehartiger van wijkbewoners. Ook geeft deze verordening aan: “Wijkraden kunnen de gemeentelijke besluitvorming beïnvloeden via participatie en inspraak. Dit doen zij in de eerste plaats op basis van ervaringsdeskundigheid. Daarnaast kunnen wijkraden, mits goed gedocumenteerd, ervoor kiezen om de mening van (delen van) de wijk te peilen en dit te communiceren met de gemeente.”

De wijkraad heeft zich ingespannen, zo goed als mogelijk,  te horen wat er leeft binnen de wijk ten aanzien van algemene zaken als leefbaarheid, veiligheid en dergelijke. Dit “polsen wat er leeft binnen de wijk” geldt eveneens voor specifieke zaken waarvan deze website diverse voorbeelden laat zien. Het omgekeerde geldt vanzelfsprekend ook: wijkbewoners informeren de wijkraad over kwesties.

Tweede maandag

We kwamen iedere tweede maandag van de maand om 19.00 uur bij elkaar in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17. Op uitnodiging waren daar ook vertegenwoordigers bij van instanties zoals de gemeente of de politie.

Je kunt ons via de mail bereiken via: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Activiteiten

We hielden ons bezig met onderwerpen zoals parkeren, ondernemen, evenementen, (bestemmings)plannen, horeca en overlast. Bovendien vertegenwoordigen we de wijk in allerlei overleggen, zoals de gemeentelijke projectgroep Stedelijke Distributie of het ‘Operationeel Overleg Centrum’ met onder andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, horeca, gemeente, andere wijkraden uit het centrum en de centrummanager. Daarnaast vinden we het belangrijk om contacten tussen bewoners te stimuleren. Bijvoorbeeld door wijkwandelingen, een wijkborrel, een pleinpicknick, een wijkdiner en andere ontmoetingen te organiseren.

Wijkgebouw

De wijkraad huurt een pand van Ymere in het prachtige 16e eeuwse Proveniershof op de hoek van de Kerkstraat en het Nieuwe Kerksplein. Het postadres van de wijkraad is Nieuwe Kerksplein 17, 2011ZS Haarlem. In dit gebouw houden we de meeste vergaderingen en andere activiteiten.

Jaarvergadering

In de winter houden we een jaarvergadering. De eerstvolgende jaarvergadering zouden we in januari 2021 in de Nieuwe Kerk houden. We stellen deze jaarvergadering uit ivm de coronabeperkingen. Tijdens de jaarvergadering leggen we verantwoording af over het werk dat we doen, geven we inzicht in de financiën, gaan we met bewoners in gesprek over onze plannen en, waar relevant, benoemen bewoners nieuwe leden van de wijkraad. Wijkraadsleden worden door wijkbewoners voor een periode van 4 jaar benoemd.

Klik hier voor samenstelling wijkraad

Werkwijze

Onze werkwijze ligt vast in de gemeentelijke verordening op de wijkraden en in onze notariële Stichtingsakte. De praktische uitwerking daarvan beschreven we in een huishoudelijk reglement. Op verzoek sturen we je daarvan een afschrift. Je vragen, opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom.

Subsidie

Jaarlijks vroegen we bij de gemeente subsidie aan op grond van de Haarlemse verordening op de wijkraden. Daarmee kunnen we onze vaste lasten (bijvoorbeeld huur en energiekosten) betalen en de noodzakelijke uitgaven doen, bijvoorbeeld de kosten van zaalhuur ten behoeve van de jaarvergadering. Een kascontrolecommissie van wijkbewoners beoordeelt onze jaarrekening. Na goedkeuring, is die verantwoording beschikbaar voor de gemeente en wijkbewoners. Wijkraadsleden krijgen geen vergoeding voor het werk dat ze doen.

De notulen van vergaderingen lees je hier.

© Copyright - Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen - Foto's: Eric Oudendijk, Theo Molenaar, Pauline de Senerpont Domis