Drie centrumwijkraden hebben op 22 april jl. bij de gemeente een zgn. WOB-verzoek ingediend mede omdat op 5/6 december 2019 door ons gestelde vragen aan B&W niet worden beantwoord. Onze vragen (en ook dat WOB-verzoek) gaan over de plannen van ondernemers in het centrum om bezoekers van dat centrum, zonder voorafgaande toestemming, te gaan volgen (wifitracking) via de wifi van hun gsmtoestel.

De uitvoerder van dat systeem werkt niet met ‘open source’ en de gehanteerde methodiek is daarom feitelijk niet te toetsen op de wettelijk beschermde privacy van burgers (AVG-wetgeving). Deskundigen vertellen ons dat -met de verstrekte informatie over de dataprocessing- zij in elk geval niet komen tot anonieme gegevens.

In Enschede werkt deze partij ook met dezelfde onduidelijke methode en daar loopt al enige tijd een onderzoek naar die methodiek door de handhaver van de wet, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deskundigen kunnen niet toetsen, de AP is bezig met een onderzoek naar de methode van werken, maar B&W vertelt in de Raadscommissie Bestuur van januari jl. dat alles AVG-proof is.

Sinds de indiening van ons WOB-verzoek is er plots beweging. Binnen 24 uur kregen we tweemaal een verzoek om ons WOB-verzoek te heroverwegen. Vrijdagavond 24 april kregen we van de behandelend ambtenaar via een mailtje (deels) onze vragen van vierenhalvemaand geleden ambtelijk beantwoord.

Wij hebben de gemeente laten weten antwoorden op al onze vragen van B&W (i.p.v. de ambtenaar) te willen ontvangen en we vroegen de gemeente de ondernemers te verzoeken of ze hun plannen zouden willen opschorten tot nadat de onderzoeksresultaten van dat AP-onderzoek in Enschede bekend zijn. We vroegen dat opschorten in januari jl. al zelf aan de ondernemers, maar die geven geen reactie op ons verzoek.

Inmiddels is ons duidelijk geworden dat de gemeente 50% van de kosten van dat wifitracking-plan als subsidie zou geven aan de ondernemers en dat men nu, i.v.m. gerezen twijfels aan het privacyproof zijn van de plannen, die subsidie zal opschorten tot nadat het AP-onderzoek gereed is.

We vinden het lastig te begrijpen dat een overheid mee betaalt aan plannen die mogelijk privacyschendend zijn. Het is namelijk diezelfde overheid die ons zou moeten beschermen tegen dergelijke privacyschendende plannen.

Omdat de uitvoerder van die wifitracking niet open is (ook niet voor echte deskundigen) over de gehanteerde techniek, valt de werkwijze lastig (niet?) te toetsen door de gemeente.

Je begrijpt, het gehele verhaal is iets complexer en dus langer, maar dit zijn de hoofdlijnen. Wil je meer weten, laat ons dat dan even weten. We houden je op de hoogte van het vervolg.

Enne, ons WOB-verzoek is nog actief.

Naschrift 29/04: in het Haarlems Dagblad (30/04) lezen we dat de woordvoerder van de gemeente desgevraagd aangeeft dat de zaak wat langer duurt omdat er een ambtenaar ziek is. Die ambtenaar werkt bij de subsidieverlenende economie-afdeling en deze ambtenaar wordt al geruime tijd op dit dossier door een collega waargenomen. Het kernprobleem dat wij echter aankaarten is een juridisch-digitaal-privacy vraagstuk. Bij die ambtenaren hebben wij geen afwezigheid bemerkt. Oordeel zelf…